PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Symulacyjne gry decyzyjne w modułowym systemie kształcenia kadry Służby Więziennej


Marcin Mazurek1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Marcin Mazurek; Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -


DOI: 10.52694/ThPSR.2024.18

Full text

Streszczenie

Kształcenie kadry Służby Więziennej jest procesem, który jest realizowany zgodnie z obowiązującą zasadą tzw. edukacji przez całe życie (life long education). W artykule została scharakteryzowana praktyczna forma kształcenia, która dotyczy problematyki gier decyzyjnych zwanych również grami kierowniczymi. W artykule omówiono role i miejsce oraz wykorzystanie i realizacje gier na przykładzie modułu bezpieczeństwo realizowanego w ramach programu na studiach podyplomowych dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej w roku akademickim 2022/2023 w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Nie ulega wątpliwości, że zadania stawiane funkcjonariuszowi Służby Więziennej wymuszają na nim posiadanie wysokich kompetencji zarówno z zakresu wiedzy i umiejętności ogólnych, jak i specjalistycznych. Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, iż nowe wyzwania, zadania ustawowe oraz dynamicznie zmieniające się otoczenie wymaga od funkcjonariuszy lepszego przygotowania do spełniania swoich zawodowych funkcji. Autor przedstawił sposób organizacji gier decyzyjnych oraz wskazał główne scenariusze, jakie zostały wykorzystane w realizacji procesu dydaktycznego. W celu podkreślania wrażliwości na właściwe wykonywanie zadań formacji, w publikacji scharakteryzowano również istotę zarządzania bezpieczeństwem, reagowania na zagrożenia i zarządzania nim wobec zdarzeń. Artykuł ma na celu przedstawienie podstaw teoretycznych gier decyzyjnych, a następnie obszarów wiedzy teoretycznej, która w ramach gry przekładana jest na praktyczny aspekty realizacji zadań wynikających z scenariusza ćwiczeń. Ponadto celem przedstawionych treści jest wskazanie słabych i mocnych stron stosowania gier decyzyjnych w Służbie Więziennej oraz gier decyzyjnych prowadzonych z wykorzystaniem symulacji multimedialnych. Analiza SWOT zawarta w artykule powstała w ramach obserwacji uczestniczącej prowadzonej przez autora.


Słowa kluczowe

gra decyzyjna, kompetencje, symulator gier
Simulation decision-making games in the modular education system for Prison Service Staff


Summary

Educating the staff of the Prison Service is a process that is carried out in accordance with the applicable principle of the so-called lifelong education. The article describes a practical form of education that concerns the issues of decision-making games, also known as management games. The article discusses the roles and place as well as the use and implementation of games on the example of the security module implemented as part of the postgraduate program for candidates for Prison Service officers in the academic year 2022/2023 at the University of Justice. There is no doubt that the tasks assigned to an officer of the Prison Service force him to have high competences both in the field of general and specialist knowledge and skills. Taking the above into account, it can be concluded that new challenges, statutory tasks and dynamically changing environment require officers to be better prepared to perform their professional functions. The author presented the method of organizing decision-making games and indicated the main scenarios that were used in the implementation of the didactic process. In order to emphasize the sensitivity to the proper performance of the formation's tasks, the publication also characterizes the essence of security management, responding to threats and managing it in the face of events. The article aims to present the theoretical foundations of decision-making games, and then the areas of theoretical knowledge which, as part of the game, is translated into practical aspects of the implementation of tasks resulting from the exercise scenario. In addition, the purpose of the presented content is to indicate the strengths and weaknesses of the use of decision games in the Prison Service and decision games conducted with the use of multimedia simulations. The SWOT analysis contained in the article was created as part of the participant observation conducted by the author.


Keywords

decision-making game, competences, game simulator