PWP

Strona główna

Zasady etyczne

      Wszystkie artykuły publikowane w  naszym czasopiśmie  są analizowane pod kątem zgodności z zasadami etyki, rzetelności, wartości i użyteczności naukowej opracowanym na podstawie Elsevier  oraz zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych) oraz COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych). 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKÓW REDAKCJI

Monitorowanie standardów etycznych: nasza redakcja zabiega o wysoką jakość  przestrzegania standardów i zasad etycznych związanych z publikacją tekstów naukowych, podejmuje działania przeciwko praktykom niezgodnym z obowiązującymi zasadami.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym - na podstawie ich jakości oraz znaczenia dla czasopisma naukowego, bez względu na rasę, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów.

Decyzja o publikacji: Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu przesłanych do Redakcji materiałów opiera się na procedurze opisanej w "Zasadach wydawania czasopisma naukowego "ThPSR", a przede wszystkim ocenie ich zgodności z zakresem tematycznym czasopisma oraz takich kwestiach jak: oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i poziom naukowy.

Zasada poufności: Redakcja czasopisma zobowiązana jest do zachowania poufności informacji uzyskanych na każdym etapie procesu publikacji - osobom nieupoważnionym nie ujawnia się żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Zasada rzetelności naukowej: Redakcja dokłada wszelkich starań w zakresie zachowania integralności związanej z rzetelnością naukową publikowanych prac. W tym celu nanoszone są stosowne poprawki, a w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podejmuje się decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji. Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny. Wycofanie tekstu ma miejsce jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu, autoplagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów: Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego, ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Zapora ghost writing i guest autorship: Zabiegając o rzetelność naukową publikowanych tekstów redakcja prowadzi selekcję nadesłanych artykułów zgodnie z zasadami zapory ghostwriting i guest authorship. Z ghostwriting mamy do czynienia, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) – w przypadku gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Przeciwdziałając przypadkom ghostwriting, guest authorship redakcja stosuje procedury:

 1. Złożenie artykułu do druku jest równoznaczne ze złożeniem przez Autorów oświadczenia, że biorą na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie procedur ghostwriting oraz guest authorship.
 2. Wymaga się od Autorów tekstu ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w jego powstanie
  (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł do druku..
 3. Ze względu na fakt, że Ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej,
  wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 4. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
 5. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

ZASADY DOTYCZĄCE AUTORÓW

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wszystkie informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych oraz wyników badań jest niedopuszczalne i może skutkować wycofaniem tekstu.

Zasada oryginalności tekstu: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów Autorów: Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli Autor/Autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu, sporządzenia erraty bądź skorygowania zaistniałych błędów.

ZASADY DOTYCZĄCE RECENZENTÓW

Recenzenci mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Dane autora nie są przekazywane recenzentom, a dane recenzenta nie są ujawniane autorom recenzowanych artykułów (double-blind procedure); przekazuje się jedynie uwagi recenzyjne. Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z Autorem/Autorami.