PWP

Strona główna

Dla Autorów

Nadsyłane do redakcji teksty powinny spełniać wymogi edycyjne określone w Wytycznych dla Autorów.

Wszystkie utwory opublikowane na łamach „Law • Education • Security” są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez Utworów Zależnych - Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0) umożliwiającej osobom trzecim ich wykorzystanie pod warunkiem wymienienia autora dzieła oraz miejsca jego pierwszej publikacji.

W przypadkach wykrycia nierzetelności redakcja stosuje postępowanie zgodne ze standardami Committee on Publication Ethics). 

Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego plagiat.pl

Szanowni Państwo. Od dnia 15 lutego 2019 r. uruchomiony został mechnizm informatyczny, za pośrednictwem którego możliwe jest nadsyłanie do naszej redakcji utworów do druku. Mechanizm ten dostępny jest na stronie internetowej   (przycisk "Logowanie" lub link "zgłoś swój artykuł"). Ten sposób zgłaszania tekstów jest preferowany przez redakcję. Autorów, którzy z jakichkolwiek względów nie mogą z niego skorzystać prosimy o nadsyłanie swoich utworów pocztą elektroniczną na adres psr@psr.edu.pl. W przypadku problemów z zalogowaniem się do naszego systemu prosimy o zastosowanie instrukcji dostępnej tutaj.

Procedura kwalifikowania utworów do publikacji

 1. Redakcja przyjmuje artykuły naukowe i inne utwory o problematyce zgodnej z misją kwartalnika, które wcześniej nie były nigdzie publikowane.
 2. Zakwalifikowania artykułu do poddania go procedurze recenzyjnej dokonuje Redaktor Naczelny w drodze oceny wstępnej.
 3. W razie wątpliwości, czy nadesłany artykuł: - na wniosek Redaktora Naczelnego - zakwalifikowania utworu do poddania go procedurze recenzyjnej w drodze oceny wstępnej dokonuje Kolegium Redakcyjne w trybie głosowania.
  • jest zgodny z misją czasopisma;
  • spełnia kryteria artykułu naukowego lub innego opracowania naukowego;
  • został opracowany na poziomie satysfakcjonującym redakcję czasopisma
 4. Redakcja przyjmuje i poddaje procedurze kwalifikacji do druku artykuły w językach: polskim i angielskim.
 5. Złożenie artykułu do redakcji czasopisma oznacza pełną akceptację przez wszystkich Autorów Procedury kwalifikowania artykułów do publikacji  oraz innych Wytycznych dla Autorów opublikowanych na stronie internetowej czasopisma lub w poszczególnych numerach drukowanych. Maksymalna objętość nadesłanej pracy nie powinno  przekaraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 22 strony rękopisu, 1800 znaków na stronę ze spacjami).
 6. Złożenie artykułu do redakcji „Law • Education • Security oznacza udzielenie Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie LICENCJI w zakresie:
  • wprowadzania utworu do pamięci komputera,
  • utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytworzenia egzemplarzy utworu w nakładzie ustalonym przez Wydawcę, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, optyczną, zapisu na cyfrowym nośniku,
  • obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – w szczególności sprzedaży periodyków (publikacji) papierowych,
  • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, w tym wynikających z opracowania redak­cyjnego i korekty utworu, oraz opublikowania Utworu w języku: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim i włoskim,
  • wprowadzania do ogólnie dostępnych sieci kompu­terowych, rozpowszechnienia utworu, a także jego udostępnienia w postaci elektronicznej, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. na stronie internetowej Przeglądu oraz umiesz­cza­nia utworu w bibliotekach, repozytoriach i czytelniach cyfrowych, w tym w internetowych, ogólnodostępnych bazach danych czasopism naukowych.
 7. Autorzy zachowują prawo do zamieszczania opublikowanych na łamach czasopisma utworów, na swoich osobistych kontach w elektronicznych naukowych bazach danych, ale wyłącznie w postaci plików pobranych ze strony internetowej czasopisma
 8. Procedura kwalifikowania poszczególnych utworów do druku polega na:
  • dokonaniu przez Redaktora Naczelnego lub Kolegium Redakcyjne oceny wstępnej utworu;
  • poddaniu artykułu recenzjom zewnętrznym przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.
 9. Utwory zawierające analizy statystyczne dodatkowo poddawane są analizie redaktora statystycznego a wynik tej analizy dostępny jest dla recenzentów.
 10. Recenzentami są osoby o znaczącym dorobku naukowym w obszarze, którego recenzowany utwór dotyczy, ze stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora.
 11. Redaktor Naczelny lub wskazani przez Redaktora Naczelnego redaktorzy tematyczni powołują recenzentów niezależnych wobec Autora.
 12. Autor i recenzent pozostają obustronnie anonimowi wobec siebie. W innych przypadkach od recenzenta wymaga się podpisania oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów.
 13. Recenzent sporządza recenzję na udostępnianej przez redakcję karcie recenzji, którą wypełnia w całości. W szczególności recenzent zobowiązany jest do zajęcia stanowiska w sprawie przydatności recenzowanego utworu do druku w „Law • Education • Security"
 14. Autor jest informowany o treści uwag recenzentów i ostatecznym wyniku recenzji.
  W przypadku wydania recenzji pozytywnej, z zastrzeżeniem konieczności dokonania przez Autora modyfikacji w treści utworu - Autorowi umożliwia się odniesienie się do uwag zawartych w takiej recenzji, w tym:
  • dokonanie zmian w tekście utworu albo 
  • dokonanie uzasadnienia odstąpienia od dokonania zmian (pozostawienia utworu lub jego fragmentu w niezmienionej treści), mimo sugestii dokonania takich zmian zawartych w recenzji
 15. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu utworu do druku podejmuje Redaktor Naczelny lub na wniosek Redaktora Naczelnego Kolegium Redakcyjne.
 16. Do druku w „Law • Education • Security" kierowane są utwory, które uzyskały dwie pozytywne recenzje. W przypadku rozbieżnych opinii recenzentów w kwestii przydatności recenzowanego utworu do druku Redaktor Naczelny może powołać trzeciego recenzenta, którego recenzja rozstrzyga w sprawie zasadności skierowania utworu do druku.
 17. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści utworu.
 18. Redakcja może odmówić opublikowania utworu, gdy:
  • nie jest on zgodny z profilem i misją czasopismau;
  • został przygotowany w sposób niezgodny z zasadami określonymi przez Redakcję;
  • nie otrzymał dwóch pozytywnych recenzji;
  • nosi znamiona nadużyć typu ghostwriting lub guest authorship;
  • nosi znamiona plagiatu.
 19. Redakcja może odmówić opublikowania utworu bez podania uzasadnienia.
 20. Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych materiałów.
 21. W terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Autora utworu informacji o zakwalifikowaniu utworu do druku, Autor zobowiązany jest do przesłania na adres redakcji  (ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, z dopiskiem: „Law • Education • Security") Oświadczenia w sprawie udzielenia licencji.
 22. Nieprzesłanie przez Autora utworu – w wyżej wskazanym terminie – oryginału Oświadczenia w sprawie udzielenia licencji jest równoznaczne z udzieleniem licencji na polach eksploatacji, o których mowa w pkt 7.
 23. Autor utworu zakwalifikowanego do druku jest zobowiązany do współpracy z redaktorem językowym, redaktorem statystycznym, korektorem oraz wydawnictwem w celu usunięcia nieścisłości bądź braków w tekście lub dokonania innych określonych przez redakcję korekt. Nieudzielenie przez Autora odpowiedzi na uwagi redakcyjne w terminie dziesięciu dni kalendarzowych oznacza jego zgodę na wprowadzenie proponowanych zmian.
 24. Decyzje dotyczące zawartości poszczególnych numerów kwartalnika oraz kolejności publikowanych w nich utworów podejmuje Redaktor Naczelny na wniosek Kolegium Redakcyjnego.
 25. Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów także po opublikowaniu utworu.
 26. Redakcja podaje do wiadomości listę stałych recenzentów.