PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Stosowanie urządzeń do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej jako środka przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej


Grzegorz Kostyra1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Grzegorz Kostyra; Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -


DOI: 10.52694/ThPSR.2024.17

Full text

Streszczenie

W niniejszej publikacji przedstawiono problematykę stosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci urządzeń do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej. Przedstawiono regulacje prawne dotyczące tego zagadnienia oraz praktyki jego stosowania w Służbie Więziennej. Podczas badań analizowano akty prawne, literaturę naukową, podręczniki użytkowania i przewodniki szkoleniowe. W dalszej części omówiono wyniki badań ilościowych przeprowadzone wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej dotyczących ich stanowiska w sprawie urządzeń do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej.


Słowa kluczowe

Służba Więzienna, środki przymusu bezpośredniego, paralizator, szkolenie, Taser
The use of devices for incapacitating with electricity as a means of direct coercion by the Prison Service officers


Summary

This publication presents the issue of the use of direct coercive measures in the form of devices for incapacitating with electricity. The author presented the legal regulations concerning this issue and the practice of its application in the Prison Service. During the research, legal acts, scientific literature, user manuals and training guides were analysed. In the next part, the author presented the results of quantitative research conducted among the Prison Service officers regarding their position on devices for incapacitating with electricity.


Keywords

Prison Service, means of direct coercion, stun gun, training, Taser