PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Perspektywy zastosowań systemu informacji przestrzennej w obszarze więziennictwa


Mateusz Lewandowski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Mateusz Lewandowski; Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -


DOI: 10.52694/ThPSR.2024.16

Full text

Streszczenie

Systemy informacji przestrzennej są powszechnie stosowane w różnych obszarach ludzkiej aktywności. Potencjalny obszar ich zastosowania stanowi także system penitencjarny w Polsce. W wyniku przeprowadzonych badań opisano ewentualne obszary użycia wybranych funkcjonalności GIS w obszarze więziennictwa. W tym celu zastosowano teoretyczne metody badawcze, tj.: analiza, synteza, porównywanie, uogólnianie i wnioskowanie. W rezultacie przeprowadzonych badań poczyniono konstatację, iż systemy informacji przestrzennej są wykorzystywane podczas realizacji zadań służbowych przez niektóre grupy dyspozycyjne w Polsce, np. Policję i Państwową Straż Pożarną. W innych państwach (np. USA) znajdują zastosowanie również w obszarze penitencjarystyki. Nasuwa się zatem wniosek, że mogą okazać się użytecznym narzędziem dla Służby Więziennej.


Słowa kluczowe

Służba Więzienna, system informacji przestrzennej, grupy dyspozycyjne, polski system penitencjarny, amerykański system penitencjarny
Perspectives of Spatial Information System Applications in Prisons


Summary

Spatial information systems are widely used in various areas of human activity. The potential area of their application is also the penitentiary system in Poland. As a result of the conducted research, possible areas of use of selected GIS functionalities in the area of prisons were described. For this purpose, theoretical research methods were used, i.e.: analysis, synthesis, comparison, generalisation and inference. As a result of the research carried out, it was concluded that spatial information systems are used in the performance of official tasks by some disposition groups in Poland, e.g. Police and the State Fire Service. In other countries (e.g. USA) is also applicable in the area of penitentiary. It is therefore concluded that they may prove to be a useful tool for the Prison Service.


Keywords

Prison Service, spatial information system, disposition groups, Polish penitentiary system, American penitentiary system