PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Problematyka kontroli osobistej realizowanej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej – aspekt prawno-kryminalistyczny


Marcin Rosiak1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Marcin Rosiak; Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -


DOI: 10.52694/ThPSR.2024.15

Full text

Streszczenie

Opracowanie ma na celu przedstawienie problematyki czynności oględzin ciała w ramach kontroli osobistej, określonej w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o Służbie Więziennej w aspekcie prawno-kryminalistycznym, ukazanie celów oględzin ciała w kontekście regulacji art. 18 ust. 3a pkt 1, 2, 3 i 4 powyższej ustawy, omówienie sposobu ich przeprowadzania i dokumentowania, jak też przedstawienie wybranych zagadnień wykorzystania wyników przedmiotowej czynności kryminalistycznej.


Słowa kluczowe

: proces karny, ślad kryminalistyczny, dowód, dokumentowanie, kontrola osobista, zażalenie
The issue of personal control carried out by Prison Service officers – legal and forensic aspects


Summary

The study aims to present the issues of body visual inspection as part of personal control, referred to in Article 18(1)(3) of the Prison Service Act in the legal and forensic aspect, showing the objectives of body inspection in the context of the regulation of Art. 18 sec. 3a, points 1, 2, 3 and 4 of the above Act, discussion of how to conduct and document them, as well as presentation of selected issues the use of the results of the forensic activity in question.


Keywords

criminal process, forensic trace, evidence, documentation, personal control, complaint