PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Prawno-kryminalistyczne aspekty dotyczące czynności związanych z oględzinami rzeczy przez funkcjonariuszy Służby Więziennej


Marcin Rosiak1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Marcin Rosiak; Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -


DOI: 10.52694/ThPSR.2024.14

Full text

Streszczenie

Opracowanie ma na celu przedstawienie problematyki czynności sprawdzenia odzieży, obuwia oraz przedmiotów, które znajdują się na ciele osoby kontrolowanej w ramach kontroli osobistej, określonej w art. 18 ust. 3a pkt 1 ustawy o Służbie Więziennej w aspekcie kryminalistycznym, ukazanie funkcji i celów oględzin rzeczy w kontekście powyższej regulacji prawnej, omówienie zasad ich przeprowadzania, jak też przedstawienie wybranych zagadnień wykorzystania wyników przedmiotowej czynności procesowo-kryminalistycznej.


Słowa kluczowe

przestępstwo, dowód, postępowanie karne, protokół, funkcjonariusz, tajność
Legal and forensic aspects of activities related to the inspection of items by Prison Service officers


Summary

The study aims to present the issue of checking clothes, shoes and objects that are on the body of the inspected person as part of a personal inspection, specified in Article 18 paragraph 3a point 1 of the Act on Prison Service in the forensic aspect, showing the functions and objectives of inspection of things in the context of the above legal regulation, discussing the principles of their conduct, as well as presenting selected issues of using the results of the procedural and forensic activity in question.


Keywords

crime, evidence, criminal proceedings, protocol, officer, secrecy