PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Zagrożenia związane z realizacją obowiązków służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących służbę na stanowisku monitorowego. Raport z badań


Agnieszka Pytka1, Mateusz Lewandowski1, Marcin Mazurek1, Mariusz Kuryłowicz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Mariusz Kuryłowicz; Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -


DOI: 10.52694/ThPSR.2024.13

Full text

Streszczenie

Zagrożenia związane z realizacją obowiązków służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących służbę na stanowisku monitorowego, które zostały zaprezentowane
w niniejszym artykule, odnoszą się do raportu z badań prowadzonych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w latach 2021–2022r. Nawiązując do ówczesnej nomenklatury wynikającej z stanu prawnego, w artykule skupiono się głównie na czynnikach utrudniających pełnienie skutecznej obserwacji osadzonych przez monitorowych. Wspomniane czynniki zostały podzielone na dwie grupy: pierwsza odnosi się do środowiska i miejsca pełnienia służby, druga związana jest z aspektami technicznymi, materialnymi, jak i organizacyjnymi. Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki pozwoliły nie tylko odpowiedzieć na postawione problemy badawcze, ale także umożliwiły wyodrębnienie wniosków końcowych, odnoszących się do obszaru technicznego i organizacyjnego stanowisko monitorowego w zakładzie karnym.


Słowa kluczowe

Służba Więzienna, stanowisko monitorowego, zagrożenia związane z realizacją zadań służbowych, zakład karny
Threats related to the performance of official duties of the Prison Service officers serving as a monitor. Research report


Summary

Threats related to the performance of the duties of Prison Service officers serving as a monitor, which have been presented in this article, refer to the report on the research conducted by the University of Justice in the years 2021-2022. Referring to the then nomenclature resulting from the legal status, the article focuses mainly on the factors hindering the performance of effective observation by the monitors. These factors have been divided into two groups: the first relating to the environment and place of service, and the second related to technical, material and organizational aspects. The research carried out and the results obtained allowed not only to answer the research problems posed, but also enabled the extraction of final conclusions relating to the technical and organizational area of the monitoring station in a prison.


Keywords

Prison Service, monitor position, associated risks with the performance of official tasks, prison