PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Radykalizacja postaw religijno-ideologicznych więźniów jako zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych


Zbigniew Nowacki1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Zbigniew Nowacki; Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -


DOI: 10.52694/ThPSR.2024.12

Full text

Streszczenie

Przedmiotem analizy uczyniono implikacje radykalizacji postaw religijno-ideologicznych więźniów w kontekście bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych. O zasadności rozważań skoncentrowanych na potencjalnych zagrożeniach przekonują przeobrażenia współczesnej Europy spowodowane kryzysem migracyjnym oraz implikacje zmian demograficznych (znaczny udział wyznawców islamu) aresztów śledczych
i zakładów karnych Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemiec. Pojawiły się wyzwania zarówno natury społeczno-kulturowej oraz etnicznej, jak i etycznej. Percepcja radykalizacji postaw religijno-ideologicznych oraz przewidywanie bliskich i dalszych jej skutków kieruje uwagę na wpływ wywierany przez jednostki (fundamentalistów, radykałów) oraz grupy na osoby. Wpływ społeczny oraz manipulacja są wykorzystywane do pozyskiwania nowych wyznawców islamu w krajach Unii Europejskiej. Także wśród osób przebywających w więzieniach. Społeczny kontekst oraz okoliczności towarzyszące uwięzieniu mogą intensywnie sprzyjać działalności islamskich fundamentalistów, których misją jest pozyskiwanie nowych wyznawców. Konwersji sprzyja przyjęcie do zbiorowości oraz uznanie i akceptacja człowieka, któremu obce jest poczucie przynależności do rodzimej społeczności i którego zachowanie nie jest akceptowane w owej społeczności. Trzeba też wiedzieć, że fizyczne i społeczne aspekty pobytu w więziennej celi nieoczekiwanie sprzyjają intencjonalnym wpływom za sprawą: małej odległości w przestrzeni fizycznej (często także bliskości społecznej – uwięzienie), intensywności kontaktów i czasu oddziaływania oraz całodobowej styczności. Należy także mieć na uwadze silną motywację i profesjonalne przygotowanie wywierających wpływ (aktywistów promujących radykalną wersję islamu) oraz uległość więźniów powodowaną przemieszczeniem pomiędzy wolnością i jej brakiem, ale także poczuciem wykluczenia i braku wsparcia bliskich.


Słowa kluczowe

radykalizacja postaw religijno-ideologicznych, konwersja, bezpieczeństwo osób w więzieniach
Radicalization of religious and ideological attitudes of prisoners as a threat to the security of prisons and detention centers


Summary

The study focuses on the implications of the radicalization of religious and ideological attitudes of prisoners from the perspective of security of prisons and detention centers. The rationale behind such considerations lies in the transformation of contemporary Europe caused by the migration crisis and the demographic change in detention centers and prisons in Great Britain, France and Germany (i.e. a significant share of Muslims), which has led to many socio-cultural, ethnic and ethical challenges. The radicalization of religious and ideological attitudes and their imminent and distant effects draw attention to the influence exerted by individuals (fundamentalists, radicals) and groups on individuals. Social influence and manipulation are more and more often used to convert people to Islam in the countries of European Union, also among people in prison. What is more, the social context and circumstances surrounding imprisonment may strongly favour the activities of Islamic fundamentalists whose mission is to attract new followers. Conversion is fostered by the fact of being recognized and accepted into a new community, which contrary to the prisoner’s old community provides them with a new sense of belonging and acceptance of their previously unacceptable behaviour. It is also necessary to acknowledge that the physical and social aspects of remaining in a prison cell such as a small spatial distance, the intensity of contacts and 24-hour contact, favour intentional influences. One should also take into account the strong motivation and professional preparation of those exerting influence (activists promoting a radical version of Islam) and the submission of prisoners caused by the shift between freedom and imprisonment accompanied by the feeling of exclusion and lack of support from relatives.


Keywords

radicalization of religious and ideological attitudes, conversion, people’s safety in prisons