PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Wewnętrzne rozwiązania Służby Więziennej na rzecz rozpoznania i ścigania sprawców przestępstw w środowisku penitencjarnym


Marcin Mazurek 1, Mariusz Kuryłowicz 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Mariusz Kuryłowicz ; Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -


DOI: 10.52694/ThPSR.2024.11

Full text

Streszczenie

Jednostki penitencjarne są miejscem przeznaczonym do izolacji osób, które naruszyły normy prawne. Osadzeni tworzą specyficzną, niebezpieczną społeczność, dlatego dla właściwej realizacji zadań związanych z izolacją więzienną personel penitencjarny musi posiadać również wiedzę o zagrożeniach pochodzących ze strony więźniów oraz szerokorozumianego świata przestępczego. Źródłem tej wiedzy jest prowadzenie właściwego rozpoznania poprzez czynności profilaktyczne Służby Więziennej, a czym innym jest natomiast profilaktyka i szkolenia kierowane do kadry penitencjarnej. Materializacja zagrożeń w postaci przestępczości i udziału w niej funkcjonariuszu publicznych nie są zjawiskiem nowym w szeregach formacji mundurowych natomiast rozwiązania prawne, strukturalne i organizacyjne służące eliminacji i rozpoznawaniu tych zjawisk stanowią nowość w formacji Służby Więziennej. Artykuł odnosi się do problematyki rozwiązań prawnych wprowadzonych na rzecz realizacji przez funkcjonariuszy Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej zadań związanych ze zwalczaniem przestępczości wewnątrz formacji na wzór grup dyspozycyjnych podległych ministrowi do spraw wewnętrznych i administracji.


Słowa kluczowe

czynności operacyjno-rozpoznawcze, Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej, wykrywanie przestępstw, czynności administracyjno-porządkowe
Internal solutions of the Prison Service for recognizing and prosecuting perpetrators of crimes in the penitentiary environment


Summary

Penitentiary units are places designed to isolate people who have violated legal norms. Inmates create a specific, dangerous community, therefore, for the proper implementation of tasks related to prison isolation, penitentiary staff must also have knowledge about the threats posed by prisoners and the broadly understood criminal world. The source of this knowledge is the conduct of proper diagnosis through the preventive activities of the Prison Service, while prevention and training addressed to the penitentiary staff are different. The materialization of threats in the form of crime and the participation of public officials in it are not a new phenomenon in the ranks of uniformed formations, while legal, structural and organizational measures aimed at eliminating and recognizing these phenomena are a novelty in the formation of the Prison Service. The article refers to the issue of legal solutions introduced for the implementation by the officers of the Internal Inspectorate of the Prison Service of tasks related to combating crime within the formation, on the model of dispositional groups subordinate to the minister of internal affairs and administration.


Keywords

operational and reconnaissance activities, the Internal Inspectorate of the Prison Service, crime detection, administrative and order activities