PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Diagnoza czynników korupcyjnych w środowisku służby i w pracy w Służbie Więziennej


Marcin Rosiak 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Marcin Rosiak ; Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -


DOI: 10.52694/ThPSR.2024.10

Full text

Streszczenie

Opracowanie ma na celu przedstawienie prawno-kryminalistycznej problematyki diagnozowania czynników korupcyjnych w Służbie Więziennej, ukazanie jej przyczyn oraz obszarów działalności formacji narażonych na wystąpienie przedmiotowego zjawiska, a nadto omówienie mechanizmów zachowań korupcyjnych, jak też środków przeciwdziałania im oraz ich zwalczania.


Słowa kluczowe

przestępstwo, łapownictwo, władza, funkcjonariusz, protekcja
Diagnosis of corruption factors in the service environment and at work in the Prison Service


Summary

The study aims to present the legal and forensic issues of diagnosing corruption factors in the Prison Service, showing its causes and areas of activity of formations exposed to the occurrence of the phenomenon in question, and also to discuss the mechanisms of corrupt behavior, as well as measures to counteract and combat them.


Keywords

crime, bribery, authority, functionary, protection