PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Krótkotrwałe formy pozbawienia wolności. Rodzaje, cele i ograniczenia stosowania


Borys Laskowski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Borys Laskowski; Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -


DOI: 10.52694/ThPSR.2024.9

Full text

Streszczenie

Praca poświęcona jest tematyce pozbawienia wolności i zawiera przegląd form zatrzymania jako krótkotrwałych środków przymusu przy jednoczesnym wskazaniu ograniczeń ich stosowania wynikających z uwarunkowań funkcjonalnych, praktycznych i prawnych. Wyróżnione zostało tymczasowe aresztowania jako jedyna możliwa forma pozbawienia wolności, z założenia krótkotrwała, która może przekształcić się w długotrwałą. Autor dokonuje systematyki istniejących rodzajów pozbawienia wolności na tle przepisów różnych aktów prawnych i ich umiejscowienia w porządku konstytucyjnym RP oraz ratyfikowanych konwencji międzynarodowych.


Słowa kluczowe

wolność człowieka, pozbawienie wolności, zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie
Short-term forms of deprivation of liberty. Types, purposes and limitations of use


Summary

The thesis is dedicated to the subject of deprivation of liberty and contains an overview of different types of detention as short-term coercive measures, while indicating the limitations of their use resulting from functional, practical and legal conditions. Temporary detention has been distinguished as the only possible form of deprivation of liberty, which is assumed to be short-term, which may also turn into a long-term one. The author is systematizing the existing types of deprivation of liberty laid down into internal legal acts in accordance with constitutional order of the Republic of Poland and ratified international conventions.


Keywords

human freedom, deprivation of liberty, detention, pre-trial detention