PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Radzenie sobie w sytuacjach stresowych – raport z quasi-eksperymentu przeprowadzonego w warunkach schronu


Jarosław Rychlik1, Agnieszka Pytka1, Mateusz Lewandowski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Mateusz Lewandowski; Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -


DOI: 10.52694/ThPSR.2024.8

Full text

Streszczenie

Schrony to budowle ochronne o znaczeniu strategicznym w kontekście obrony cywilnej, zwłaszcza podczas trwania działań zbrojnych. Swoją konstrukcją i przeznaczeniem odbiegają jednak o infrastruktury codziennego użytku i prawdopodobnie dlatego przebywanie w nich nawet w warunkach pokoju może być stresujące, co starano się zweryfikować w ramach quasi-eksperymentu przeprowadzonego w kampusie mundurowym Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu. Głównym celem prowadzonej analizy było sprawdzenie, czy występują różnice w zakresie radzenia sobie ze stresem pomiędzy pomiarem dokonanym przed udziałem w quasi-eksperymencie polegającym na spędzeniu 12 godzin w schronie i po jego zakończeniu. W eksperymencie wzięło udział 51 osób. Badanie polegało na rozdaniu kwestionariuszy ankiet uczestnikom przed wejściem do schronu i po jego opuszczeniu. Przygotowane narzędzia badawcze odnosiły się do różnych zdarzeń związanych z codziennym funkcjonowaniem. Jednym z wykorzystanych narzędzi był COPE – Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem w polskiej adaptacji Z. Juczyńskiegoi N. Ogińskiej-Bulik. Wyniki uzyskane w ramach przeprowadzonego quasi-eksperymentu
z pomiarem początkowym i końcowym wskazują, że osoby badane w sytuacji związanej z pobytem w schronie wykazują niższe nasilenie: aktywnych strategii radzenia sobie ze stresem, strategii opartej na poszukiwaniu wsparcia instrumentalnego, strategii odwołującej się do poszukiwania wsparcia o charakterze emocjonalnym, strategii, jaką jest zwrot ku religii, strategii związanej z rozładowaniem emocji i doświadczaniem napięcia emocjonalnego niż w warunkach dnia codziennego. Z kolei w odniesieniu do strategii ukierunkowanej na akceptację zdarzenia i strategii polegającej na zaprzestaniu działań wyższe ich nasilenie odnotowano w pomiarze drugim związanym z pobytem w schronie niż w warunkach dnia codziennego.


Słowa kluczowe

schron, bezpieczeństwo powszechne, quasi-eksperyment, Służba Więzienna, obrona cywilna
Dealing with stressful situations – report on quasi-experiment carried out in shelter conditions


Summary

Shelters are protective structures of strategic importance in the context of civil defence, especially during military operations. However, their design and purpose differ about the infrastructure of everyday use and probably therefore staying in them even in peace conditions can be stressful, which was tried to verify as part of a quasi-experiment conducted at the uniform campus of the Academy of Justice in Kalisz. The main aim of the analysis was to check whether there are differences in coping with stress between the measurements made before participation in the quasi-experiment consisting of spending 12 hours in and after the shelter. 51 people participated in the experiment. The study consisted of giving questionnaires to participants before entering and leaving the shelter. The research tools prepared related to various events related to everyday functioning. One of the tools used was COPE – Multidimensional Inventory to Measure Sobie with Stress in the Polish adaptation of Z. Juczyński and N. Ogińska-Bulik. The results obtained as part of the quasi-experiment with initial and final measurement indicate that the test subjects in the situation related to stay in the shelter show a lower severity: active strategies for coping with stress, strategies based on the search for instrumental support, a strategy that refers to the search for emotional support, a strategy that is a turn to religion, a strategy related to emotional dissipation and experiencing emotional tension than in everyday conditions. On the other hand, with regard to the strategy aimed at accepting the event and the strategy of cessation of activities, the higher intensification was recorded in the second measurement related to the stay in the shelter than in everyday conditions.


Keywords

shelter, general security, quasi-experiment, prison service, civil defense