PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Znaczenie pomocy psychologicznej w Służbie Więziennej w dobie COVID-19


Maja Zawadzka 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Maja Zawadzka ; Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -


DOI: 10.52694/ThPSR.2024.6

Full text

Streszczenie

Pandemia COVID-19 stanowiła wyzwanie dla wielu systemów więziennictwa na świecie w aspekcie ochrony zdrowia i podstawowych praw człowieka osadzonych, personelu więziennego. Kryzys związany w wysokim ryzykiem epidemiologicznym był przyczynkiem do wprowadzenia polityki dekarceracji w wielu państwach oraz spowodował wprowadzenie nowych rozwiązań proceduralnych i organizacyjnych w instytucjach korekcyjnych dzięki użyciu nowych technologii, których uprzednio nie brano pod uwagę, w wielu przypadkach kierując się względami bezpieczeństwa społecznego czy instytucji korekcyjnej. Dzięki temu możliwe stało się realizowanie świadczeń zdrowotnych w oparciu o usługi e-zdrowia, w tym telepsychologię. Konsekwencje inkarceracji dla osadzonych w postaci wewnątrzwięziennej hiperizolacji, związanej z obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi, prowadziły do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego albo ujawnienia nowych zaburzeń psychicznych. Tym bardziej dostrzeżono wagę zapewnienia kompleksowej pomocy psychologicznej w systemach więziennictwa, która przekłada się na wzrost bezpieczeństwa indywidualnego, organizacyjnego i społecznego – w odniesieniu do sytuacji więziennictwa, jaka miała miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat w wyniku pandemii COVID-19. W niniejszym artykule wskazuje się na dobre praktyki w zakresie tworzenia różnorodnych możliwości zapewnienia właściwej pomocy psychologicznej w warunkach izolacji penitencjarnej.


Słowa kluczowe

pomoc psychologiczna, Służba Więzienna, pandemia COVID-19, zaburzenia psychiczne osadzonych
The importance of psychological assistance in the Prison Service in the era of COVID-19


Summary

The COVID-19 pandemic has posed a challenge to many prison systems around the world in terms of protecting the health and basic human rights of inmates, prison staff. The crisis associated with high epidemiological risk contributed to the application of decarceration policy in many countries and resulted in the introduction of new procedural and organizational solutions in correctional institutions by using new technologies, what was previously not takeninto account in many cases having regard to social or correctional institution security. Accordingly, it became possible to provide health services based on e-health services, including telepsychology. Consequences of incarceration for inmates in the form of hyperisolation inside the prison, associated with sanitary and epidemiological restrictions, led to the deterioration of mental health or the disclosure of new mental disorders. Therefore, the importance of providing comprehensive psychological assistance in prison systems was noticed, which has implications of increasing in individual, organizational and social security. With regard to the situation of the prison systems, which took place in the last two years as a result of the COVID-19 pandemic, this article indicates good practices in terms of creating various possibilities of providing appropriate psychological help in penitentiary isolation’s conditions.


Keywords

psychological help, Prison Service, the COVID-19 pandemic, prisoners’ mental health disorders