PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Determinanty poczucia satysfakcji zawodowej oraz zadowolenia z pracy funkcjonariuszy działów ochrony polskich zakładów karnych i aresztów śledczych


Zbigniew Nowacki1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Zbigniew Nowacki; Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -


DOI: 10.52694/ThPSR.2024.5

Full text

Streszczenie

Przedmiotem analizy uczyniono determinanty satysfakcji funkcjonariuszy z pracy w dziale ochrony polskich zakładów karnych i aresztów śledczych. Nagromadzenie znaczącej liczby osób pozbawionych wolności oraz więziennego personelu na stosunkowo niewielkiej powierzchni fizycznej więzienia oraz wielowymiarowość relacji w zbiorowości więziennej w pełni uzasadniają znaczenie osobistego zaangażowania więzienników w pracę z trudnym klientem dla efektywności działania. Szerzej, istotę znaczenia osobistego zaangażowania pracownika dla rozwoju organizacji jako całości. Z niewielkim ryzykiem błędu można zakładać, że osobiste zaangażowanie w wykonywanie pracy będzie pozostawać w związku z poczuciem satysfakcji zawodowej lub zadowoleniem z pracy (a te z efektywnością pracy). W języku potocznym wymienione terminy stosuje się zamiennie, często bez głębszej refleksji. Wgląd w aspekty działania funkcjonariuszy działu ochrony zdaje się ujawniać, że w odniesieniu do większości przypadków bardziej użyteczne jest stosowanie pojęcie zadowolenia z pracy niż satysfakcji zawodowej. Powyższa konstatacja nie wyklucza zaistnienia satysfakcji zawodowej. Znaczenie poczucia satysfakcji zawodowej oraz zadowolenia z pracy nabiera znaczenia w szerszym pokoleniowym kontekście. Zwłaszcza w sytuacji przyspieszonej wymiany zasobów ludzkich polskiego więziennictwa. Tym bardziej, że uwzględnienie (bądź zignorowanie) implikacji pokoleniowej odmienności może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju zawodowego zatrudnionych pracowników – tym samym rozwoju i funkcjonowania instytucji – polskiego więziennictwa. Osobną kwestią pozostają wyzwania związane z funkcjonowaniem najmłodszych pokoleń w więziennej społeczności, w tym generacji NEET (not in education, employmentortraining).


Słowa kluczowe

poczucie satysfakcji zawodowej, zadowolenie z pracy, identyfikacja z pracą, uczucie przepływu, flow
Determinants of job satisfaction and job contentment of officers of the security departments of Polish prisons and detention centers


Summary

The subject of the study was the determinants of „job satisfaction” and „job contentment” of officers of the security departments of Polish prisons and detention centers. The multidimensionality and complexity of prison relations taking place in conditions of overcrowding and high density make working with a difficult client (i.e. a person deprived of freedom) a challenge for prison staff. It is to be expected that along with the involvement in the performed work, there will be a desire to achieve the state of „job satisfaction” or „job contentment”. In colloquial language, these terms are used interchangeably, often without any deeper reflection. Insight into aspects of security officers’ performance seems to reveal that in many cases it is more useful to use the term „job contentment” rather than „job satisfaction”. The above statement does not preclude the achievement of the state of „job satisfaction”. Achieving a „sense of job satisfaction" and „job contentment” becomes more important in a broader generational context, especially in the situation of accelerated exchange of human resources of the Polish prison system. Taking into account (or ignoring) the implications of generational differences may be of key importance for the professional development of officers, and can either facilitate or halt the progress of the national prison system. An exemplification of generational variability is also the emergence of the NEET generation (not in education, employment or training) on the labor market.


Keywords

: job satisfaction, job contentment, identification with work, feeling of flow