PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Predyspozycje w radzeniu sobie ze stresem jako wyznaczniki poczucia odpowiedzialności u funkcjonariuszy Służby Więziennej


Jarosław Rychlik1, Agnieszka Nowogrodzka2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
2Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Agnieszka Nowogrodzka; Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -


DOI: 10.52694/ThPSR.2024.4

Full text

Streszczenie

Przeprowadzone badanie dotyczyło relacji pomiędzy predyspozycjami
w radzeniu sobie ze stresem a poziomem poczucia odpowiedzialności u funkcjonariuszy Służby Więziennej. Badanie przeprowadzono na 60-ciu funkcjonariuszach podczas realizacji kształcenia w AWS w Kaliszu. Do pomiaru predyspozycji w zakresie radzenia sobie ze stresem wykorzystano kwestionariuszy Endlera i Parkera CISS, co umożliwiło rozpoznanie nasilenia stylu zadaniowego, emocjonalnego oraz unikowego. Ponadto dokonano pomiaru tendencji copingowych w zakresie prewencyjności i proaktywnoaści przy wykorzystaniu skal kwestionariusza Greenglass‘a Schwarzer’a i Taubert’a PCI. Poziom poczucia odpowiedzialności był ustalany poprzez wykorzystanie skali Poczucia Odpowiedzialności Derbisa SPO. Uzyskane rezultaty potwierdziły słabe, lecz istotne statystycznie związki poczucia odpowiedzialności ze stylem skoncentrowanym na zadaniu oraz poszukiwaniem kontaktów towarzyskich, a także prewencyjnością. Wyniki te sugerują pożądaną charakterystykę predyspozycji copingowych funkcjonariuszy w kontekście zachowania przez nich poczucia odpowiedzialności w warunkach doświadczania stresu zawodowego.


Słowa kluczowe

poczucie odpowiedzialności, radzenie sobie ze stresem, Służba Więzienna
Predispositions in coping with stress as determinants of the sense of responsibility in Prison Service officers


Summary

The study concerned the relationship between predispositions in coping with stress and the level of sense of responsibility among Prison Service officers. The study was conducted on 60 officers during training at AWS in Kalisz. The Endler and Parker CISS questionnaires were used to measure predispositions in coping with stress, which enabled the identification of the intensity of task-oriented, emotional and avoidant styles. In addition, coping tendencies in terms of preventiveness and proactivity were measured using the Greenglass Schwarzer and Taubert PCI questionnaire scales. The level of sense of responsibility was determined by using the Derbis SPO Sense of Responsibility scale. The obtained results confirmed weak but statistically significant relationships between the sense of responsibility and the task-focused style, the search for social contacts, and preventiveness. These results suggest a desirable characteristic of officers' coping predispositions in the context of maintaining their sense of responsibility under conditions of experiencing occupational stress.


Keywords

sense of responsibility, coping with stress, Prison Service