PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Partycypacja społeczna na rzecz domów przejściowych w kontekście readaptacji społecznej osób skazanych


Agnieszka Pytka1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Nauk o Rodzinie, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Agnieszka Pytka; Instytut Nauk o Rodzinie, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -


DOI: 10.52694/ThPSR.2024.3

Full text

Streszczenie

Pobyt osób skazanych w domach przejściowych i przygotowanie ich do powrotu do życia na wolności odbywa się przy udziale społeczności lokalnych. Instytucja domów przejściowych ma być pewnym „łącznikiem” pomiędzy zakładem karnym
a środowiskiem wolnościowych.

Odbywanie kary pozbawienia wolności i pobyt w zakładzie karnym powinien być tylko tymczasową izolacją od społeczeństwa. Aby możliwe było uzyskanie trwałych i widocznych zmian w zakresie działań prowadzonych na rzecz włączenia do społeczeństwa osób opuszczających zakłady karne, niezwykle ważny jest udział społeczeństwa. Dlatego podkreśla się rolę i znaczenie partycypacji społecznej w procesie readaptacji i reintegracji. Partycypacja społeczna w omawianym aspekcie odnosi się do pomocy i wsparcia skierowanego do skazanych, a podejmowane działania powinny mieć charakter prawno-organizacyjno-wychowawczy. Podkreśla się konieczność wprowadzenia zmian o charakterze prawno- legislacyjnych, które będą regulowały kwestie powoływania i działania tzw. domów przejściowych, a także wskazuje się na edukację społeczeństwa w zakresie możliwości udzielania wsparcia byłym skazanym wprowadzenie kompleksowego modelu sieci wsparcia społecznego dla osób wykluczonych społecznie.


Słowa kluczowe

partycypacja społeczna, domy przejściowe, skazani
Social participation for halfway houses in the context of social readaptation of convicted person


Summary

The stay of convicts in halfway houses and their preparation for returning to life in freedom takes place with the participation of local communities. The institution of transitional homes is to be a certain "connector" between the penal institution and the milieu of freedom fighters. Serving a sentence of imprisonment and staying in a penal institution should only be a temporary isolation from society. In order to achieve lasting and visible changes in the activities carried out for the inclusion of people leaving prison, public participation is extremely important. Therefore, the role and importance of social participation in the process of readaptation and reintegration is emphasized. Social participation in this aspect refers to help and support addressed to convicts, and the actions taken should be of a legal, organizational and educational nature. It is emphasized that it is necessary to introduce legal and legislative changes that will regulate the issues of appointing and operating the halfway houses, and the education of the society in terms of the possibility of providing support to former convicts, the introduction of a comprehensive model of a social support network for socially excluded people.


Keywords

social participatiom, halfway houses, convicted persons