PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Działalność pastoralna w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności – implikacje pedagogiczne


Konrad Wierzbicki1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Nauk o Rodzinie, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Konrad Wierzbicki; Instytut Nauk o Rodzinie, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: konrad.wierzbicki@aws.edu.pl


DOI: 10.52694/ThPSR.2024.2

Full text

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie wybranych aspektów działalności pastoralnej obecnej w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Próba krótkiego przedstawienia relacji resocjalizacji, będącej odmianą procesu wychowawczego skierowanego na jednostki wadliwie przystosowane i działalności pastoralnej wymaga najpierw odniesienia do jej przedmiotu. Ujmując problem syntetycznie można stwierdzić, że przedmiotem działalności pastoralnej jest działalność Kościoła, jako wspólnoty Ludu Bożego[1], obecna w specyficznych warunkach instytucji więzienia. Niektóre badania nad istotą działalności religijnej wśród więźniów wykazały, że może ona kształtować właściwe systemy wartości sprawców przestępstw, warunkując tym samym skuteczność procesu resocjalizacji. Podjęta problematyka stanowi niewątpliwie istotny z punktu widzenia celów działalności resocjalizacyjnej oraz standardów praw więźniów do wolności sumienia i wyznania religii temat, który wymaga szerszej analizy naukowej.

 

[1] Por. K. Wojtyła, Rozważania pastoralne o rodzinie, [w:] „Rocznik Nauk Społecznych”, 1975, t. III, s. 59.

 


Słowa kluczowe

duszpasterstwo więzienne, resocjalizacja penitencjarna, prawo do wolności sumienia i wyznania
Pastoral activity in the process of social rehabilitation persons deprived of their liberty – pedagogical implications


Summary

The aim of the article is to show selected aspects of current pastoral activity in the process of social rehabilitation of persons deprived of their liberty. An attempt to briefly present the relationship of social rehabilitation, which is a variation of the educational process directed at maladapted individuals, and pastoral activity, first requires reference to its subject. To summarize the problem, it can be said that the subject of pastoral activity is the activity of the Church as a community of the People of God, present in the specific conditions of the prison institution. Some studies on the essence of religious activity among prisoners have shown that it can shape the proper value systems of the perpetrators of crimes, thus determining the effectiveness of the social rehabilitation process. The issues raised are undoubtedly an important topic from the point of view of the goals of social rehabilitation activities and the standards of prisoners' rights to freedom of conscience and religion, which requires a broader scientific analysis.


Keywords

prison chaplaincy, penitentiary social rehabilitation, the right to freedom of conscience and religion