PWP

Strona główna

2024, Volume 1, Issue 1/2024

Osadzeni o szczególnych potrzebach penitencjarno-ochronnych – analiza zjawiska


Sławomir Grzesiak1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Sławomir Grzesiak; Instytut Penitencjarystyki Stosowanej , Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -


DOI: 10.52694/ThPSR.2024.1

Full text

Streszczenie

Zmieniająca się struktura społeczna populacji więziennej implikuje dyskurs naukowy nad sposobami pracy penitencjarnej z osadzonymi o szczególnych potrzebach penitencjarno-ochronnych, budząc szereg dylematów związanych ze skutecznością prowadzonych oddziaływań penitencjarnych. Specyficzne grupy skazanych, wyłaniane ze względu na kryteria je różnicujące, np. powrotność do przestępstwa, wiek, niepełnosprawność itp., wymagają szczególnych metodyk penitencjarnych, które powinny być poprzedzone rzetelną diagnozą populacji więziennej.

W opracowaniu podniesiono problematykę dotyczącą rozumienia aktualnej przestrzeni penitencjarnej i procesów w niej zachodzących, specyfiki pracy ze skazanymi o szczególnych potrzebach penitencjarno-ochronnych oraz redefinicji oczekiwań społecznych względem więziennictwa w zakresie resocjalizacji penitencjarnej i przygotowywania skazanych do powrotu do społeczeństwa. Tekst ma charakter przyczynkarski, a zmiany w strukturze populacji więziennej wymagają szerszych analiz, których wymiernym efektem powinna być optymalizacja modelu pracy penitencjarnej ze skazanymi o różnych potrzebach penitencjarno-ochronnych.


Słowa kluczowe

Służba Więzienna, praca penitencjarna, populacja więzienna, system penitencjarny, metodyka penitencjarna
Inmates with special penitentiary and protective needs – analysis of the phenomenon


Summary

The changing social structure of the prison population implies a scientific discourse on penitentiary work methods with prisoners, who have special penitentiary and security needs, raising a number of dilemmas related to the effectiveness of penitentiary interactions. Specific groups of convicts, selected due to differentiating criteria, e.g. recidivism, age, disability, etc., require specific penitentiary methodologies, which should be preceded by a reliable diagnosis of the prison population. The study underlines issues related to the understanding of the current penitentiary space and the processes taking place in it, the specifics of working with inmates with special penitentiary and security needs and the redefinition of social expectations towards the prison system in the field of penitentiary social rehabilitation and preparing convicts to readaptation. The text has a contributing nature, and changes in the structure of the prison population require broader analysis, the measurable effect of which should be the optimization of the penitentiary work model with inmates with various penitentiary and security needs.


Keywords

Prison Service, penitentiary work, prison population, penitentiary system, penitentiary methodology