PWP

Strona główna

2023, Volume 0, Issue 1/2023

The Problem of Restitution of Property in the Legislative and Judicial Practice of the Second Republic in the years 1918-1939


Michał Sopiński 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Michał Sopiński ; -, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -Full text

Streszczenie

The article details the nature of changes in property ownership before World War II in the context of restitution. Examples of nationalisation undertaken by the partitioned states are analysed. Attempts made in the Second Polish Republic to solve the problem of restitution in legislative practice and in the jurisprudence of the courts are also examined.


Słowa kluczowe

nacjonalizacja, restytucja, własność, historia prawa
Problem restytucji mienia w praktyce ustawodawczej i sądowej II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939


Summary

W artykule przedstawiono charakter zmian własnościowych przed II wojną światową w kontekście reprywatyzacji. Przeanalizowano przykłady nacjonalizacji podejmowanych przez państwa zaborcze. Zbadano także próby rozwiązania problemu reprywatyzacji w praktyce ustawodawczej i orzecznictwie sądów podejmowane w II Rzeczypospolitej.


Keywords

nationalisation, reprivatisation, property, legal history