PWP

Strona główna

2023, Volume 120, Issue III

From Reasoning to Legal Reasoning


Michał Sopiński1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Michał Sopiński; -, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości; email: -


DOI: 10.52694/ThPSR.120.16

Full text

Streszczenie

My main purpose is to explore the idea of reasoning in philosophical, logical and rhetorical perspective, and then to investigate the concept of legal reasoning, showing multiplicity of legal methods in contemporary legal theory. I am focused on defining the meaning of legal reasoning in the context of Anglo-Saxon and European legal cultures, showing the difference depending on the language in which it is expressed.


Słowa kluczowe

rozumowanie, rozumowanie prawnicze, Arystoteles, retoryka, logika, metody prawnicze, argumentacja.
Od rozumowania do rozumowania prawniczego


Summary

Moim głównym celem jest zbadanie idei rozumowania w perspektywie filozoficznej, logicznej i retorycznej, a następnie zbadanie koncepcji rozumowania prawniczego, ukazując wielość metod prawnych we współczesnej teorii prawa. Skupiam się na zdefiniowaniu znaczenia rozumowania prawniczego w kontekście anglosaskiej i europejskiej kultury prawnej, pokazując różnice w zależności od języka, w którym jest ono wyrażane.


Keywords

reasoning, legal reasoning, Aristotle, rhetoric, logic, legal methods, argumentation.