PWP

Strona główna

2022, Volume 116, Issue III

Odpowiedzialność funkcjonariuszy Służby Więziennej w kontekście powierzenia im funkcji podmiotu dozorującego System Dozoru Elektronicznego


Krzysztof Gasiński1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Autor korenspondencyjny: Krzysztof Gasiński; -, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.; email: -

Krzysztof Gasiński: -Full text

Streszczenie

Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i materialna funkcjonariuszy Służby Więziennej to nieodłączny element każdej formacji. Wprowadzone zmiany, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w kontekście SDE to jednak czas nowych wyzwań informatycznych i logistycznych, co do których powstał tytułowy niepokój przed przypuszczalnym nienależytym wykonaniem nowych obowiązków. Zadaniem niniejszego artykułu jest odpowiedź na powstające na tym gruncie pytania i wątpliwości.


Słowa kluczowe

jednostka penitencjarna, odpowiedzialność, funkcjonariusz publiczny, System Dozoru Elektronicznego, przewinienia dyscyplinarne
Responsibilities of prison officials in connection with the delegation of duties as supervisor of the electronic monitoring system


Summary

The criminal, disciplinary and material responsibility of prison officers is an essential part of any training. However, the latest developments in the SDE are a period of new IT and logistical challenges, where initial concerns about possible poor performance of the new tasks have arisen. The purpose of this article is to address the issues and concerns that arise.


Keywords

prison unit, responsibility, officials, electronic monitoring system, disciplinary offences