PWP

Strona główna

2022, Volume 116, Issue III

Zapewnienie wyżywienia wegańskiego. Obowiązek czy uprawnienie administracji więziennej?


Jerzy Nikołajew1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Nauk Prawnych , Uniwersytet Rzeszowski


Autor korenspondencyjny: Jerzy Nikołajew; Instytut Nauk Prawnych , Uniwersytet Rzeszowski; email: -

Jerzy Nikołajew: -Full text

Streszczenie

Zapewnienie odpowiedniego wyżywienia w zakładzie karnym i areszcie śledczym to podstawowy obowiązek administracji penitencjarnej. Rodzaj wyżywienia powinien uwzględniać także wymogi religijne i kulturowe właściwe dla określonych grup więźniów. Wyżywienie wegańskie powinno być zagwarantowane więźniom w miarę możliwości konkretnego zakładu karnego. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 2015 r. nie rozstrzygnął jednoznacznie, że obowiązek zapewnienia takiego wyżywienia skazanym ma charakter bezwzględny i uznał, że przepisy wykonawcze dotyczące żywienia skazanych są na tyle precyzyjne, że sąd podziela stanowisko prawodawcy


Słowa kluczowe

skazani i tymczasowo aresztowani, wyżywienie religijne, dieta wegańska, orzecznictwo sądowe.
The providing a vegan diet. The duty or power of the prison administration?


Summary

The providing adequate food in a prison and remand center is a basic duty of the penitentiary administration. The type of food should also take into account religious and cultural requirements appropriate for specific groups of prisoners. The vegan food should be guaranteed to prisoners as far as possible in a specific prison. The judgment of the Appelate Court in Szczecin in 2015 did not unequivocally resolve that the obligation to provide such food to convicts is absolute and decided that the executive provisions regarding the nutrition of convicts are so precise that the court shares the opinion of the legislator


Keywords

the convicted and temporarily arrested, the religious board, the vegan diet, the judical decisions