PWP

Strona główna

2022, Volume 116, Issue III

The basics of applying medical precautions − an approach for the purposes of penitentiary practice


Norbert Malec Marcin Jurgilewicz, Jolanta Itrich-Drabarek1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza


Autor korenspondencyjny: Norbert Malec Marcin Jurgilewicz, Jolanta Itrich-Drabarek; -, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza; email: -

Norbert Malec Marcin Jurgilewicz, Jolanta Itrich-Drabarek: -Full text

Streszczenie

The article deals with the issue of therapeutic security measures i.e. therapy, addiction therapy and stay in a psychiatric institution. The measures presented are regulated in their entirety in the provisions of the Penal Code, in Articles 93b-93g. The aforementioned provisions deal with the general premises and principles of adjudication, the subjective criteria for adjudication, the time of adjudication and the application of therapeutic security measures, as well as the obligations of the offender against whom therapy, addiction therapy or a stay in a psychiatric institution has been adjudicated, which corresponds to the structure of the publication.


Słowa kluczowe

środki zabezpieczające, terapia, terapia uzależnień, pobyt w zakładzie psychiatrycznym, odpowiedzialność karna
Podstawy zastosowania środków zabezpieczających o charakterze medycznym – ujęcie dla potrzeb praktyki penitencjarnej


Summary

Artykuł dotyczy problematyki leczniczych środków zabezpieczających, czyli terapii, terapii uzależnień oraz pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Przedstawione środki uregulowane są w całości w przepisach kodeksu karnego w art. 93b-93g. Powyższe przepisy dotyczą przesłanek ogólnych i zasad orzekania, podmiotowych kryteriów orzekania, czasu orzekania i stosowania leczniczych środków zabezpieczających oraz obowiązków sprawcy, wobec którego orzeczono terapię, terapię uzależnień czy pobyt w zakładzie psychiatrycznym, co odpowiada strukturze publikacji.


Keywords

precautionary measures, therapy, addiction therapy, stay in a psychiatric facility, criminal liability.