PWP

Strona główna

2022, Volume 116, Issue III

Makiawelizm i poczucie sensu życia jako wyznaczniki dobrostanu psychicznego u skazanych recydywistów – implikacje resocjalizacyjne


Jarosław Rychlik Hewilia Hetmańczyk1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Uniwersytet Śląski w Katowicach


Autor korenspondencyjny: Jarosław Rychlik Hewilia Hetmańczyk; -, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Uniwersytet Śląski w Katowicach; email: -

Jarosław Rychlik Hewilia Hetmańczyk: -Full text

Streszczenie

Przedstawione w niniejszym artykule badanie przeprowadzone na próbce 59 mężczyzn recydywistów pokazało, że zarówno makiawelizm, jak i poczucie sensu życia stanowią właściwości intrapsychiczne wyznaczające funkcjonowania skazanych na płaszczyźnie jakości życia ujmowanej z perspektywy wymiarów eudajmonistycznych. Ponadto w ramach przeprowadzonego badania wprowadzono element eksploracyjny ukazujący mediacyjną rolę poczucia sensu życia w zakresie relacji pomiędzy jakością życia i makiawelizmem. Uzyskane rezultaty, biorąc pod uwagę powiązania teoretyczne pomiędzy eudajmonistycznymi obszarami jakości życia a obszarami zmiany istotnymi dla procesu resocjalizacji w ramach ujęcia poznawczego i fenomenologicznego, niosą istotne implikacje w zakresie projektowania programów resocjalizacyjnych. W świetle uzyskanych rezultatów uzasadnione wydaje się, aby oddziaływania penitencjarne ukierunkowane były na podważanie i modyfikację postaw związanych inklinacjami manipulacyjnymi oraz falsyfikowanie negatywnych przekonań na temat otoczenia społecznego, jak również wzmaganie orientacji egzystencjalnej ukierunkowanej na poszukiwanie sensu prowadzącego do zdolności konstruktywnej oceny rzeczywistości i uzyskiwania poczucia spełnienia.


Słowa kluczowe

eudajmonistyczny dobrostan, resocjalizacja, makiawelizm, poczucie sensu życia, recydywiści penitencjarni.
Machiavellianism and Sense of Meaning in Life as determinants of Psychological Well-Being in convicted recidivists – rehabilitation implications


Summary

The study presented in this article was conducted on a sample of 59 recidivist (men). The results indicate that both Machiavellianism and the sense of meaning of life are intrapsychic properties determining the functioning of convicts on the level of quality of life approached from the perspective of eudaimonistic dimensions. In addition, the study introduced an exploratory element showing the mediating role of the sense of meaning in life in terms of the relationship between quality of life and Machiavellianism. The obtained results, taking into account the theoretical connections between eudaimonistic areas of quality of life and areas of change important for the process of rehabilitation within the cognitive and phenomenological approach, have important implications in the design of rehabilitation programs. In the light of the results obtained, it seems reasonable that penitentiary activities should be aimed at undermining and modifying attitudes related to manipulative inclinations and falsifying negative beliefs about the social environment, as well as increasing existential orientation aimed at searching for life meaning leading to the ability of constructively assessing the reality and obtaining a sense of fulfillment.


Keywords

eudaimonistic well-being, rehabilitation, Machiavellianism, sense of the meaning of life, recidivists of penitentiaries.