PWP

Strona główna

2022, Volume 116, Issue III

Wykorzystanie modelu Porozumienia bez przemocy w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie


Aneta Paszkiewicz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, -


Autor korenspondencyjny: Aneta Paszkiewicz; -, -; email: -

Aneta Paszkiewicz: -Full text

Streszczenie

Porozumienie bez przemocy to komunikacja empatyczna ukierunkowana na odbiór drugiego człowieka, pozostawanie z nim w kontakcie, która znajduje zastosowanie w różnego typu relacjach z ludźmi, również tych określanych jako „trudne”. Jak się wydaje Porozumienie bez przemocy znaleźć powinno zastosowanie w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Wśród osób, do których odnosi się ten termin, odnaleźć można bowiem takie, które nie mają odpowiednich umiejętności komunikacyjnych. Wrogo traktują oferowaną im pomoc, a życzliwość i łagodność postrzegają jako słabość. W Porozumieniu bez przemocy natomiast posługujemy się asertywnym językiem, głośno i jasno komunikując, co czujemy i czego potrzebujemy od drugiej osoby, rezygnując z krytyki czy ocen.


Słowa kluczowe

niedostosowanie społeczne, komunikacja, porozumienie bez przemocy
The use of Nonviolent Communication in working with socially maladjusted people


Summary

NVC is empathetic communication aimed at perceiving another person, staying in touch with the individual, which is used in various types of relationships with people, including those defined as „difficult”. As it seems, Nonviolent Communication should find application in working with socially maladjusted people. Among the people to whom this term applies, there are those who do not have the appropriate communication skills. They are hostile to the help offered to them, and view kindness and gentleness as weakness. In non-violent communication, we use assertive language, loud and clear communicating what we feel and what we need from the other person, refraining from criticism or evaluation


Keywords

social maladjustment; communication; non-violent agreement