PWP

Strona główna

2022, Volume 116, Issue III

Security as a superior value at work with youth offenders: a new perspective for institutional social rehabilitation in the context of British practice approach


Marcin Jurczyk1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Śląski w Katowicach


Autor korenspondencyjny: Marcin Jurczyk; -, Uniwersytet Śląski w Katowicach; email: -

Marcin Jurczyk: -Full text

Streszczenie

Security understood as a support for youth offenders can be treated as the supreme value in the social rehabilitation of youth offenders. This value can be defined as freedom from threats, fear, and attack of others and self-harm. The aim of the article is a description of professional strategies and skills supported by a range of accredited physical techniques that are simple, safer, and more effective when managing conflict and violence in juvenile secure settings in England. The article refers to the ethical purposes of the use of force and describes in detail the entire process of using force, with an indication of correct communication, methods of dealing with distress, legal forms of use of force, and the circumstances of their use. The roles of individuals involved in the use of force were also discussed.


Słowa kluczowe

bezpieczeństwo, wartość, nieletni, resocjalizacja.
Bezpieczeństwo jako nadrzędna wartość w pracy z młodocianymi przestępcami: nowa perspektywa instytucjonalnej resocjalizacji w kontekście brytyjskiego podejścia do praktyki


Summary

Bezpieczeństwo rozumiane jako wsparcie może być traktowane jako najwyższa wartość w resocjalizacji młodocianych przestępców. Wartość tę można zdefiniować jako wolność od gróźb, strachu i ataków innych oraz samookaleczenia. Celem artykułu jest opis profesjonalnych strategii bezpiecznego blokowania nieletniego popartych szeregiem akredytowanych technik fizycznych, które są proste, bezpieczniejsze i skuteczne w sytuacji konfliktu i przemocy w ośrodkach resocjalizacyjnych dla nieletnich w Anglii. Artykuł odwołuje się do etycznych celów użycia siły względem nieletniego i szczegółowo opisuje cały proces zastosowania technik bezpiecznego blokowania, ze wskazaniem roli prawidłowej komunikacji, metod deeskalacji, prawnych form użycia siły oraz okoliczności ich użycia. Omówiono poszczególne role osób zaangażowanych w sytuacji użycia bezpośrednich technik blokowania.


Keywords

security, value, juvenile, social rehabilitation.