PWP

Strona główna

2022, Volume 116, Issue III

Bezpieczeństwo społeczne i personalne obywateli w kontekście zagrożenia przestępczością w Polsce. Kreowanie bezpiecznych przestrzeni inkluzywnych


Sławomir Grzesiak Edyta Mituła-Grzesiak1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Uniwersytet Wrocławski


Autor korenspondencyjny: Sławomir Grzesiak Edyta Mituła-Grzesiak; -, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Uniwersytet Wrocławski; email: -

Sławomir Grzesiak Edyta Mituła-Grzesiak: -Full text

Streszczenie

We współczesnym świecie istnieje wiele zjawisk społecznych postrzeganych jako zagrażające bezpieczeństwu społecznemu zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i globalnym. Jednym z nich jest przestępczość, co do której funkcjonuje wiele obiegowych opinii, nacechowanych emocjonalnie, często intensyfikowanych przez środki masowego przekazu. Postrzeganie przestępczości przez obywateli odnosi się do ich indywidualnego poczucia zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa w wymiarze osobistym i rodzinnym, jak i jego percepcji w odniesieniu do wewnętrznej stabilności państwa. Celem artykułu jest ukazanie poglądów społeczeństwa polskiego na temat zagrożeń przestępczością i poczucia bezpieczeństwa z tym związanego, w odniesieniu do badań naukowych z tego zakresu. W pracy ukazano dane statystyczne obrazujące dynamikę zjawiska przestępczości oraz wyniki dotychczasowych badań związanych z poczuciem bezpieczeństwa i przestępczością. Przybliżono również kierunki optymalizacji działań na rzecz bezpieczeństwa lokalnego, jak i działań podejmowanych przez instytucje państwowe zajmujące się prewencją i profilaktyką zagrożeń wynikających z przestępczości wtórnej.


Słowa kluczowe

bezpieczeństwo lokalne, readaptacja społeczna, reintegracja społeczna, przestępczość wtórna, prewencja recydywy.
Social and personal safety of citizens in the context of crime threat in Poland. Towards creating safe inclusive spaces


Summary

In the modern world, there are many social phenomena perceived as threatening social security, both individually and globally. One of them is crime, against which there are many popular opinions, emotionally marked, often intensified by the mass media. Citizens’ perception of crime relates to their individual sense of the satisfaction of their personal and family security needs, as well as their perception of the internal stability of the state. The aim of the article is to present the views of Polish society on the threats of crime and the sense of security associated with it, in relation to scientific research in this field. The paper presents statistical data showing the dynamics of the phenomenon of crime and the results of previous research related to the sense of security and crime. The directions of optimization of activities for local security as well as activities undertaken by state institutions dealing with the prevention and prevention of threats resulting from secondary crime were also discussed.


Keywords

local security, social readaptation, social reintegration, secondary crime, recidivism prevention