PWP

Strona główna

2022, Volume 116, Issue III

Emocje przeżywane przez osoby osadzone w polskich więzieniach w czasie pandemii COVID-19


Agnieszka Lewicka-Zelent1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, UMCS w Lublinie


Autor korenspondencyjny: Agnieszka Lewicka-Zelent; -, UMCS w Lublinie; email: -

Agnieszka Lewicka-Zelent: -Full text

Streszczenie

Ludzie w czasie trwania pandemii doświadczają bardzo trudnej sytuacji. W zależności od jednostkowych losów jedni nie odczuwają zbyt mocno jej skutków, inni rozwiązują problemy, które są dla nich swoistym novum, a jeszcze inni doświadczają kryzysu. Niezależnie od ich doświadczeń każdy odczuwa w subiektywny sposób pewne emocje. Z uwagi na to, że osoby skazane przebywają w specyficznych warunkach, postanowiono sprawdzić, jakich emocji te osoby najczęściej doświadczają. Celem badań było zatem ustalenie nasilenia różnorodnych emocji przez osoby skazane podczas pandemii COVID-19. Walorem dodatkowym uczyniono analizy statystyczne, na podstawie których możliwe jest wskazanie, czy wybrane zmienne (długość pobytu w ZK, poziom wykształcenia, typ ZK, wykonywanie pracy i choroba u osób bliskich) różnicują badane osoby w tym zakresie (n=429). Badanie przeprowadzono w 2021 roku w 6 jednostkach penitencjarnych. Wykorzystano Kwestionariusz emocji E. Dienera w polskiej adaptacji B. Wojciszke i W. Baryły. Wyniki badań świadczą o tym, że osadzeni doświadczają różnorodnych emocji, przy czym uwagę zwracają liczne różnice między nimi w zależności od przyjętych zmiennych niezależnych


Słowa kluczowe

emocje, skazani, pandemia.
Emotions experienced by people imprisoned in Polish prisons during the pandemic COVID-19


Summary

People living during the pandemic are experiencing a very difficult situation. Depending on the individual fate, some of them do not feel its effects too much, others solve problems that are a kind of novelty for them, and still others experience a crisis. Regardless of their experiences, everyone feels certain emotions in a subjective way. Due to the fact that convicted persons are in specific conditions, it was decided to check what emotions they most often experience. Thus, the aim of the study was to determine the intensity of various emotions by people convicted during the COVID-19 pandemic. Statistical analyses were made an additional advantage, on the basis of which it is possible to indicate whether selected variables (length of stay in ZK, level of education, type of ZK, performance of work and illness in relatives) differentiate the surveyed persons in this respect (n = 429). The study was conducted in 2021 in 6 penitentiary units. The E. Diener’s Questionnaire of Emotions was used in the Polish adaptation of B. Wojciszke and W. Baryła. The results of the research indicate that the inmates experience a variety of emotions, with numerous differences between them depending on the independent variables adopted.


Keywords

emotions, convicts, pandemic.