PWP

Strona główna

2022, Volume 116, Issue III

Bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych w czasie pandemii COVID-19. Doświadczenia polskie


Tomasz Kośmider, Robert Nowacki, Jakub Werbiński -1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Tomasz Kośmider, Robert Nowacki, Jakub Werbiński -; Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -


Full text

Streszczenie

Czasowe rozwiązania wprowadzone w jednostkach penitencjarnych w czasie pandemii wywołanej wirusem SARS-Co-2, dotyczące izolacji osób i ograniczenia kontaktów ze światem zewnętrznym, wpłynęły nie tylko na ich funkcjonowanie, ale przede wszystkim na poziom bezpieczeństwa, przy czym wyzwania przed jakimi stanęła Służba Więzienna po 20 marca 2020 r. nie zwolniły jej z realizacji podstawowych zadań. Autorzy artykułu podjęli próbę oceny wpływu ograniczeń wprowadzonych czasowo w jednostkach penitencjarnych w związku z COVID-19 na ich poziom bezpieczeństwa, wzbogacając wymiar deskryptywny analizami wygenerowanymi na podstawie opinii pozyskanych od funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe w warunkach pandemicznych. Badania miały na celu określenie wpływu wprowadzonych obostrzeń na bezpieczeństwo penitencjarne, stanowiąc feedback dla skuteczności podjętych decyzji zapobiegawczych


Słowa kluczowe

Służba Więzienna, zakład karny, areszt śledczy, bezpieczeństwo penitencjarne, pandemia COVID-19, SARS-Co-V2.
Safety of penitentiary units during COVID-19 pandemic. Poland’s experience


Summary

Temporary measures put in place in prisons during the SARS-Co-2 virus pandemic regarding inmates’ isolation and restricted contact with the outside world had an impact on not only how well they operated, but also most crucially, how safe they were. After March 20, the Prison Service encountered difficulties, yet these difficulties did not excuse them from carrying out fundamental duties. The authors of the article made an effort to assess the impact of temporary restrictions on the safety level of penitentiary units during the COVID-19 pandemic by strengthening the descriptive dimension with analyses created based on the opinions of officers who were carrying out their duties during a pandemic. The purpose of the study was to give input while also analyzing how new limits might affect prison safety, providing feedback for the effectiveness of preventive decisions.


Keywords

Prison Service, penitentiary, custody, penitentiary safety, the COVID-19 pandemic, SARS-Co-V2.