PWP

Strona główna

2022, Volume 115, Issue II

Ochrona dynamiczna oraz mediacja jako koncepcje konsensualnego rozwiązywania sporów w polskim systemie penitencjarnym


Urszula Staśkiewicz1, Anna Gmurowska2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Nauk o Bezpieczeństwie SWWS, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
2Instytut Nauk Prawnych, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Anna Gmurowska; Instytut Nauk Prawnych, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ; email: -

Urszula Staśkiewicz: -

Anna Gmurowska: -Full text

Streszczenie

Artykuł jest wynikiem badań nowych koncepcji konsensualnego rozwiązywania sporów w polskim systemie penitencjarnym − ochrony dynamicznej oraz mediacji. W badaniach wykorzystano metodę badań zwaną analizą treści. W przeprowadzonych badaniach korzystano głównie z literatury przedmiotu, aktów prawnych i dokumentów organizacji międzynarodowych.


Słowa kluczowe

ochrona dynamiczna, mediacja, bezpieczeństwo, resocjalizacja, zakład karny
Dynamic security and mediation as concepts of consensual dispute resolution in the Polish penitentiary system


Summary

This article is the result of research on new concepts of consensual dispute resolution in the Polish penitentiary system – dynamic security and mediation. During the research the method of content analysis was used. The research was based mainly on the literature on the subject, legal acts and documents of international organisations.


Keywords

dynamic security, mediation, security, re-socialisation, penitentiary