PWP

Strona główna

2022, Volume 115, Issue II

Realizacja zasad ochrony dynamicznej skandynawskiego i polskiego systemu penitencjarnego


Sylwia Gwoździewicz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim


Autor korenspondencyjny: Sylwia Gwoździewicz; -, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; email: -

Sylwia Gwoździewicz: -Full text

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest analiza aktualnych prawno-organizacyjnych wyzwań w obszarze Służby Więziennej (SW) w nawiązaniu do aktualnych badań diagnostycznych dotyczących kompetencji zawodowych funkcjonariuszy SW. Autorka artykułu na podstawienie analiz oraz wyników badań przedstawia założenia, tendencje rozwoju, wyzwania, jak i przeszkody wdrażania zasad ochrony dynamicznej w Polsce na tle porównawczym systemów skandynawskich. Wnioski i rekomendacje zostaną przedstawione w odniesieniu do postawionej w analizie empirycznej hipotezy, dotyczącej weryfikacji kompetencji funkcjonariuszy SW w zbiorze zasad ochrony dynamicznej, tj. oddziaływań wychowawczo-penitencjarno-resocjalizacyjnych, jako metod oddziaływania w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności, zwiększających szansę na readaptację społeczną.


Słowa kluczowe

prawo międzynarodowe, prawo penitencjarne, kodeks karny wykonawczy, ochrona dynamiczna, resocjalizacja, readaptacja społeczna, probacja, Służba Więzienna, system skandynawski, Dania, Szwecja, Norwegia,, Europejskie reguły więzienne
Implementation of the principles of dynamic Scandinavian protection and the Polish penitentiary system


Summary

The purpose of this article is to analyze the current legal and organizational challenges in the area of the Prison Service in relation to the current diagnostic research on the professional competences of officers. The author of the article, on the basis of analyzes and research results, presents the assumptions, development trends, challenges and obstacles to the implementation of the principles of dynamic protection in Poland, against a comparative Scandinavian system. Conclusions and recommendations will be presented in relation to the hypothesis put forward in the empirical analysis, regarding the verification of the competences of Prison Service officers in the set of rules of dynamic protection, i.e. educational, penitentiary and social rehabilitation interactions, as methods of influence during the execution of a prison sentence, increasing the chance for social readaptation the prisones.


Keywords

international law, penitentiary law, executive penal code, dynamic protection, resocialization, social readaptation, probation, Prison Service, Scandinavian system, Denmark, Sweden, Norway, European Prison Rules