PWP

Strona główna

2022, Volume 114, Issue I

Ekspresja twórcza a rozwój człowieka w warunkach izolacji penitencjarnej


Andrzej Bałandynowicz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu


Autor korenspondencyjny: Andrzej Bałandynowicz; -, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu; email: -

Andrzej Bałandynowicz: -Full text

Streszczenie

W artykule przedstawiono ideę społeczeństwa wychowującego w stronę integralnego, holistycznego i wtórnego przystosowania człowieka, która gwarantuje osiąganie stanu wielostronnego i permanentnego uczenia się jednostki i rozwijania jej talentów. Autor, odwołując się do wnioskowania Jeana Piageta, zaprezentował warunki rozwoju osobowościowego jednostki oraz jej wtórnego przystosowania. To wszystko płynnie wpisuje się w socjalizację jednostki.


Słowa kluczowe

ekspresja twórcza, rozwój integralny, rozwój człowieka, socjalizacja
Creative expression and human development in conditions of penitentiary isolation


Summary

The article presents the idea of an upbringing society towards integral, holistic and secondary adaptation of a person, which guarantees the achievement of a state of multilateral and permanent learning of an individual and the development of their talents. The author, referring to Jean Piaget’s inference, presented the conditions of an individual’s personality development and its secondary adaptation. It all fits seamlessly into the socialization of the individual.


Keywords

creative expression, integral development, human development, socialization