PWP

Strona główna

2021, Volume 112, Issue III

Doświadczanie stresu zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej


Agnieszka Lewicka-Zelent1, Agnieszka Pytka2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2Instytut Badawczo Rozwojowy, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Agnieszka Pytka; Instytut Badawczo Rozwojowy, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości; email: pwp@pwp.edu.pl

Agnieszka Lewicka-Zelent: -

Agnieszka Pytka: -Full text

Streszczenie

Stres jest zjawiskiem powszechnym, nie da się go uniknąć, dlatego należy podejmować działania ochronne. Praca w zawodzie funkcjonariusza Służby Więziennej jest jedną z najbardziej stresujących ze względu na specyfikę miejsca pracy. Praca z osobami pozbawionymi wolności, narażenie na atak, agresję, a także nadmierna biurokracja − to przykładowe stresory, z jakimi na co dzień spotyka się personel więzienny. W badaniu własnym postanowiono poznać doświadczanie stresu przez personel więzienny. W tym celu przeprowadzono badania wśród 70 osób zatrudnionych w zakładzie karnym. W badaniu wykorzystano narzędzie Zbigniewa Bronisława Gasia, na podstawie którego autor ocenia u nauczycieli nasilenie różnych stresorów zaklasyfikowanych do 6 czynników. Z uzyskanych danych wynika, że wychowawcy penitencjarni silnej odczuwają stres w porównaniu z funkcjonariuszami działu ochrony oraz że osoby starsze i z dłuższym stażem pracy odczuwają silniejszy stres niż ich młodsi koledzy. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność prowadzenia systemowych działań profilaktycznych skierowanych do personelu więziennego.


Słowa kluczowe

stres, funkcjonariusze Służby Więziennej, zakład karny, praca