PWP

Strona główna

2021, Volume 111, Issue II

Przesłanki wyrażenia zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego


Agnieszka Kilińska-Pękacz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersyt Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Agnieszka Kilińska-Pękacz: -Full text

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza znowelizowanego przepisu dotycząca wydania zezwolenia przez sąd penitencjarny na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Wymieniona ewolucja wynika ze zmiany przepisu art. 43la kodeksu karnego wykonawczego na postawie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Artykuł zostanie zakończony postulatem de lege ferenda.


Słowa kluczowe

dozór elektroniczny, kara pozbawienia wolności, nadajnik
Grounds for expressing consent to imprisonment in the electronic supervision system


Summary

The purpose of the article is to analyze the amended provision regarding the issue of a permit by a penitentiary court to serve a prison sentence in the electronic supervision system. The said evolution results from the amendment to the provision of Art. 43a of the Executive Penal Code on the basis of the Act of 31 March 2020 amending the Act on special solutions related to the prevention, prevention and eradication of COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them, as well as some other acts. The aim of the article is to analyze the amended provision, i.e. Art. 43a of the Executive Penal Code on the basis of the Act of March 31 2020 amending the Act on special solutions related to the prevention, prevention and combating of COVID-19, other infectious diseases and the crisis situations caused by them, and certain other acts. In order to interpret the aforementioned provision, it will be necessary to use the formal and dogmatic method based on the analysis of selected provisions of the Executive Penal Code and the position of the representatives of the doctrine in the above scope. The article will end with a postulate de lege ferenda.


Keywords

electronic supervision, imprisonment, transmitter