PWP

Strona główna

2021, Volume 111, Issue II

The role of prison chaplains in reintegration of inmates


Márta Miklósi1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Educational Studies and Cultural Management

Márta Miklósi: -Full text

Streszczenie

It is a well-known fact that churches cared for criminals for centuries, and made significant attempts to rehabilitate individuals having served prison time as early as the 19th century. As regards the reintegrating process in Hungarian penitentiary facilities, the prison chaplain’s service is of essential importance, promoting the effort that the practice of religion is not only a constitutional principle but that inmates may exercise the right of worship on a daily basis. In my article I study the educational, instructive role of the prison chaplain which supplements the traditional educational activities carried out in penitentiary institutions. As a result of prison chaplain visits the inmates’ psychological well-being, discipline, and self-esteem undergo a positive change due to the meetings and sessions, which may contribute to their subsequent reintegration into society with as little mental and spiritual damage as possible. Ex-convicts are renounced by the majority of society, they are difficult to welcome back. This prejudice is often so strong as to make it almost impossible, but at least very difficult, to realize the intention of social reintegration and the person discharged is ostracized. This is why it is important to create the perspective of majority society, as this is the basis of reintegrating people released from penitentiary institutions.


Słowa kluczowe

reintegracja więźniów, kościół w więzieniu, skutki pozbawienia wolności, kapelan więzienny, osobiste wsparcie w więzieniu
Rola kapelanów więziennych w reintegracji więźniów


Summary

Powszechnie wiadomo, że kościoły przez wieki opiekowały się przestępcami i już w XIX wieku podejmowały znaczące próby rehabilitacji osób przebywających w więzieniu. Jeśli chodzi o proces reintegracji w węgierskich zakładach penitencjarnych, zasadnicze znaczenie ma służba kapelana więziennego promująca starania, aby praktykowanie religii było nie tylko zasadą konstytucyjną, lecz aby osadzeni mogli na co dzień korzystać z prawa do kultu. W moim artykule badam wychowawczą, pouczającą rolę kapelana więziennego, która uzupełnia tradycyjne działania wychowawcze prowadzone w jednostkach penitencjarnych. W wyniku wizyt kapelana więziennego w wyniku spotkań i sesji następuje pozytywna zmiana stanu psychicznego, dyscypliny i samooceny osadzonych, co może przyczynić się do ich późniejszej reintegracji ze społeczeństwem z możliwie najmniejszymi uszkodzeniami psychicznymi i duchowymi.Byli skazani są wyrzekani przez większość społeczeństwa, trudno ich powitać z powrotem. Uprzedzenie często jest tak silne, że prawie niemożliwa jest reintegracja społeczna, a osoba zwolniona przeważnie doświadcza ostracyzmu. Dlatego ważne jest kreowanie perspektywy społeczeństwa większościowego, gdyż jest to podstawa reintegracji osób zwolnionych z placówek penitencjarnych.


Keywords

reintegration of prisoners, church in prison, effects of imprisonment, prison chaplain, personal support in prison