PWP

Strona główna

2021, Volume 110, Issue I

Model Dobrego Życia w terapii przestępców seksualnych


Kazimierz Pospiszyl1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie


Autor korenspondencyjny: Kazimierz Pospiszyl; -, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie; email: pwp@pwp.edu.pl

Kazimierz Pospiszyl: -Full text

Streszczenie

We wstępnej części artykułu przedstawiono genezę i główne przesłanki teoretyczne modelu GLM, po czym przedstawiono istotę i dynamikę dwóch nieco różnych, a zarazem podstawowych celów, czyli powszechnych celów życiowych common life goals oraz celów wtórnych secondary goals. W kolejnej części artykułu przedstawiono elementy planu oddziaływań terapeutycznych stosowanych w ramach modelu GLM, podkreślając doniosły fakt tkwiący w tego rodzaju terapii, polegający na tym, że celem jej jest nie tylko likwidacja, a przynajmniej zmniejszenie skłonności przestępczych u podopiecznego, lecz także wytworzenie u niego mechanizmów tworzenia satysfakcji z życia. Ostatnia, jednocześnie trzecia część artykułu zawiera omówienie głównych kierunków oddziaływań terapeutycznych, a także podstawowe metody zapewniające skuteczność oddziaływania.
 


Słowa kluczowe

Model Dobrego Życia, GLM, terapia przestępców seksualnych
The Good Lives Model in therapy of sex offenders


Summary

In the introductory part of the article, the genesis and main theoretical premises of the GLM model are presented, and then the essence and dynamics of two slightly different and at the same time basic goals are presented, i.e. common life goals and secondary or instrumental goals. The next part of the article presents the elements of the therapeutic interaction model used in the GLM model, emphasizing the important fact inherent in this type of therapy, consisting in the fact that its goal is not only to eliminate, or at least, reduce the criminal tendencies in the client behavior, but also to incorporate mechanisms creating satisfaction with life. The last, third part of the article discusses the main directions of therapeutic interactions, as well as the basic methods ensuring their effectiveness.


Keywords

Good Lives Model, GLM, sexual offenders therapy