PWP

Strona główna

2021, Volume 110, Issue I

Pozbawienie wolności jako element kary, środka zapobiegawczego lub izolacyjnego środka zabezpieczającego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka


Patrycja Gąska1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski


Autor korenspondencyjny: Patrycja Gąska; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski; email: pwp@pwp.edu.pl

Patrycja Gąska: 0000-0002-2845-7964Full text

Streszczenie

W artykule omówione zostały najważniejsze problemy dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania  oraz izolacyjnego środka zabezpieczającego związane z respektowaniem  podstawowych praw człowieka. Rozważania teoretyczno-prawne uzupełniają przedstawione wybrane orzeczenia wydane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka dotyczące nieprzestrzegania przez państwa-strony  norm Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.  Szczególną uwagę poświęcono takim zagadnieniom, jak: ochrona godności, zapewnienie bezpieczeństwa, poszanowanie dla życia prywatnego  i rodzinnego oraz ochrona prawa własności osób pozbawionych wolności. Poruszono także problemy związane z pobytem więźniów w celach  wieloosobowych oraz możliwości zawierania związków małżeńskich  w warunkach izolacji penitencjarnej. Artykuł kończy się oceną sytuacji  osób pozbawionych wolności oraz próbą sformułowania wniosków de lege ferenda.


Słowa kluczowe

 kara pozbawienia wolności, tymczasowe aresztowanie, izolacyjne środki zabezpieczające, prawa człowieka
Imprisonment as part of the penalty, preventive measures or custodial preventive measures in the light of case-law of the European Court of Human Rights


Summary

The paper iscusses the most important problems related to the execution of penalty of imprisonment, detention on remand and custodial protective measures related to observance of fundamental human rights. Theoretical and legal considerations are complemented by the selected judgments issued by the European Court of Human Rights regarding noncompliance with the norms of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms by states parties thereto. The article focuses in particular on issues such as: protection of dignity, security, respect for private and family life, and protection of property rights of persons deprived of their liberty. Moreover, the author discusses problems related to the stay of prisoners in multiperson cells and the possibility of getting married under while under custory. The paper ends with an assessment of the situation of persons who are imprisoned and an attempt to formulate conclusions de lege ferenda.


Keywords

imprisonment, imprisonment, custodial protective  measures,  human rights