PWP

Strona główna

2021, Volume 110, Issue I

Ukraińcy w więzieniu w Sztumie w latach 1947-1956


Krzysztof Czermański1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego


Autor korenspondencyjny: Krzysztof Czermański; -, Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego; email: pwp@pwp.edu.pl

Krzysztof Czermański: -Full text

Streszczenie

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia w miarę pełnego i spójnego obrazu grupy więźniów ukraińskich przebywających w Centralnym Więzieniu w Sztumie w czasach stalinowskich. Efektem przeprowadzonej kwerendy archiwalnej było między innymi ustalenie listy 352 Ukraińców, z których 331 zostało skazanych za działalność w wojskowym lub politycznym podziemiu ukraińskim. Ci ostatni stanowili zatem 15 procent zbiorowości sztumskich więźniów. Był to najwyższy wskaźnik Ukraińców w populacji więziennej jednostki, w odniesieniu do pozostałych obiektów więziennych kraju. Przedstawiając zbiorowość ukraińską, autor opisał jej historię nie tylko więzienną, lecz także podstawy prawne i wysokość zapadłych wyroków, strukturę demograficzną grupy, uwikłanie w działalność agenturalną oraz powody ubycia z jednostki.

 


Słowa kluczowe

Sztum, okres stalinowski, więzienie, więzień, Ukrainiec
Ukrainians in the prison in Sztum in 1947-1956


Summary

This article is an attempt to present a fairly complete and coherent picture of a group of Ukrainian prisoners detained in the Central Prison in Sztum during the Stalinist era. The result of the archival inquiry was, inter alia, the establishment of a list of 352 Ukrainians, 331 of whom were sentenced for activity in the Ukrainian military or political underground. The latter constituted 15% of the community of Sztum prisoners. It was the highest rate of Ukrainians in the population of the prison unit, compared to the remaining prison facilities in the country. Presenting the Ukrainian community, the author described its history, not only in prison, but also the legal basis and the amount of sentences passed, the demographic structure of the group, involvement in agents and reasons for dismissal from prison.


Keywords

Stalinist period, prison, prisoner, Ukrainian