PWP

Strona główna

2020, Volume 106, Issue I

Przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia kobiet odbywających karę pozbawienia wolności


Justyna Ryter1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Zakład Prawa Karnego Wykonawczego, Uniwersytet Łódzki


Autor korenspondencyjny: Justyna Ryter; Zakład Prawa Karnego Wykonawczego, Uniwersytet Łódzki; email: pwp@pwp.edu.pl


Full text

Streszczenie

Artykuł niniejszy ma na celu zaprezentowanie kluczowych zagadnień z dziedziny przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych odnoszących się do kobiet pozbawionych wolności i jednocześnie znajdujących się w okresie macierzyństwa. Prezentowana tematyka koresponduje wraz z rosnącym wzrostem świadomości społeczeństwa w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wskutek zmian, jakie zostały zapoczątkowane datą 25.05.2018 r., od której zaczęło obowiązywać w Polsce ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, nazywane powszechnie RODO1. Od tego momentu zauważyć można stale rosnący trend związany z upowszechnianiem wiedzy na temat ochrony danych niemal w każdej dziedzinie życia społecznego. Poprzez zaprezentowane w artykule rozważania autorka pragnie zasygnalizować istotne aspekty procesów przetwarzania danych osobowych osadzonych w zakładach karnych, jak i podstawy prawne tych czynności – zaś na potrzeby niniejszej publikacji − w zawężeniu do kobiet matek odbywających karę pozbawienia wolności w polskich jednostkach penitencjarnych. Z uwagi na złożoność analizowanego zagadnienia oraz stosunkowo ograniczoną ilość literatury w tym przedmiocie, tematyka nie może zostać w pełni wyczerpana niniejszą publikacją.


Słowa kluczowe

przetwarzanie danych osobowych osadzonych kobiet, dane medyczne, dane wrażliwe, dyrektywa policyjna
Health data processing in the context of women serving a prison sentence


Summary

This paper is aimed to present key issues in the field of personal data processing, including sensitive data related to imprisoned women who are at the same time in their maternity period. The presented subject matter corresponds to the growing awareness of the public about matters related to the processing of personal data as a result of changes that were initiated on 25 May 2018 when the general regulation on the protection of personal data, commonly referred to as the GDPR2 , became effective in Poland. Since then, there has been a steadily increasing trend in the dissemination of data protection knowledge in almost every area of life in a society. By means of the discussion presented in the paper, the author wishes to indicate important aspects of the processing of personal data of those imprisoned, as well as the legal basis for these activities; for the purposes of this publication, the scope is narrowed to mothers serving the penalty of imprisonment in Polish penitentiaries. Due to the complexity of the analysed issue as well as the relatively limited literature on the topic, this publication is not fully exhaustive for the subject matter.


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/www-data/journalstube.com/application/views/pwp/scripts/view/abstract.phtml on line 172

Keywords