PWP

Strona główna

2020, Volume 106, Issue I

Effectiveness of social rehabilitation measures against young offenders in Hungarian prisons


Orsolya Czenczer1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej w Budapeszcie


Autor korenspondencyjny: Orsolya Czenczer; -, Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej w Budapeszcie; email: pwp@pwp.edu.pl

Orsolya Czenczer: -Full text

Streszczenie

Hungary adopted a new prison law in 2015. The former prison law, adopted during the communist era, had been in effect for more than three-and-a-half decades. During the past quarter-century − but especially in the last 10 years − legislators had attempted to enact a new Code of Correction, but it is only recently that this purpose has been achieved. There were several concepts and drafts of legal texts prepared by successive ministries of justice, and there was also professional discussion and public debate. These drafts and debates often carried proposals for the situation of juveniles to be addressed in a separate law or even in subsidiary legal regulations. In the set of rules and principles of the new Code, a matter of utmost importance is the need to learn about the situation of each juvenile in full detail, utilizing all information obtained from his/her former social environment (family, school, civic organizations). With knowledge of this, a personalized reintegration plan should be worked out during the time of detention. In the framework of this plan − and during the whole correctional process − mistakes of insufficient or failed socialization should be corrected. The most important fields of activity for this purpose are moral education, general education and training, and work experience.
 


Słowa kluczowe
Skuteczność działań resocjalizacyjnych wobec młodocianych przestępców w węgierskich zakładach karnych


Summary

Węgry przyjęły nowe prawo karne w 2015 r. Poprzednie prawo karne, przyjęte jeszcze w czasach komunistycznych, obowiązywało przez ponad 35 lat. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza − a w szczególności ostatnich 10 lat – ustawodawcy próbowali uchwalić nowy kodeks karny, ale dopiero niedawno udało się ten cel osiągnąć. Wcześniej pojawiało się wiele pomysłów i projektów przygotowywanych przez kolejnych ministrów sprawiedliwości, a także prowadzono rzeczowe dyskusje i publiczne debaty na ten temat. Projekty te oraz debaty często zawierały propozycje, aby sytuacja młodocianych była opisana w oddzielnych aktach prawnych czy też drugorzędnych regulacjach legislacyjnych. W zbiorze przepisów i zasad zawartych w nowym kodeksie sprawą najwyższej wagi jest potrzeba dogłębnego zbadania sytuacji każdej osoby młodocianej, wykorzystując wszelkie informacje zdobyte ze środowiska, w którym osoba ta wcześniej przebywała (od rodziny, ze szkoły, organizacji społecznych). Posiadając tę wiedzę, można wypracować zindywidualizowany plan resocjalizacyjny do realizacji w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. W ramach tego planu – oraz w czasie całego procesu resocjalizacyjnego − można korygować błędy wynikające z niewystarczających lub nieudanych działań resocjalizacyjnych. Z tego powodu najważniejszy zakres działań dotyczy wychowania moralnego, edukacji ogólnej i zawodowej oraz doświadczenia zawodowego.


Keywords

juvenile prison, juvenile delinquency, prison system, Hungarian prison system.