PWP

Strona główna

2020, Volume 106, Issue I

The prevention of crime related to the use of doping among prisoners


Iga Zaremba1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersyt im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Autor korenspondencyjny: Iga Zaremba; -, Uniwersyt im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; email: pwp@pwp.edu.pl

Iga Zaremba: -Full text

Streszczenie

One of the most important challenges related to internal security
 of prisons is caused by the prisoners’ desire to use illegal substances, including alcohol, drugs and doping. Today, most prison administrations have quite good methods of detecting alcohol and drugs in prisoners’ bodies, even though these detection methods are used quite inconsistently. However, there are no simple and widely used method in prison for detecting the presence of illegal doping substances in prisoners’ bodies. The article shows the need to provide prison administrations with a method of detecting doping substances in prisoners’ bodies. The ESI-MS (mass spectrometry with electrospray ionization) method was also presented, which − according to the author − could be used by penitentiary systems as a mean of detection.
 


Słowa kluczowe
Zapobieganie przestępczości związanej ze stosowaniem dopingu wśród więźniów


Summary

Jednym z największych wyzwań związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym więzień jest powstrzymanie osadzonych od zażywania nielegalnych substancji, w tym alkoholu, narkotyków i dopingu. Obecnie większość administracji więziennych ma relatywnie dobre metody wykrywania alkoholu i narkotyków wśród więźniów, mimo iż te metody wykrywania są stosowane dość niekonsekwentnie. Jednak w więzieniu nie ma prostej i szeroko stosowanej metody, dzięki której można wykryć obecność nielegalnych substancji dopingujących u więźniów. W artykule przedstawiono zapotrzebowanie administracji więziennej na metodę wykrywania substancji dopingujących w ciałach więźniów. Przedstawiono również metodę ESI-MS (spektrometria masowa z jonizacją elektrosprej), która − według autora − może być wykorzystana przez systemy penitencjarne jako środek wykrywania.


Keywords

doping, illicit substances, crime prevention, addiction, withdrawal syndrome