PWP

Strona główna

2019, Volume 104, Issue 3

Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości państwa


Aldona Nawój-Śleszyński1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydział Prawa i Administracji UŁ, Uniwersytet Łódzki


Autor korenspondencyjny: Aldona Nawój-Śleszyński; Wydział Prawa i Administracji UŁ, Uniwersytet Łódzki; email: pwp@pwp.edu.pl

Aldona Nawój-Śleszyński: -Full text

Streszczenie

Od 1996 r. tradycją stało się organizowanie w Polsce kongresów penitencjarnych, będących unikatową przestrzenią dyskusji, rozważań przedstawicieli nauki i praktyki nad problemami systemu penitencjarnego. W dniach 6-8 lutego 2019 r. w COSSW w Popowie odbył się kolejny VI Polski Kongres Penitencjarny, który był jedną z form uczczenia 100-lecia polskiego więziennictwa. W obradach wzięło udział ponad 150 uczestników z całej Polski. Wśród obecnych gości i prelegentów byli przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski, Służby Więziennej, studenckich kół naukowych, sądowych kuratorów zawodowych oraz Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. VI Kongres Penitencjarny zakończył się sformułowaniem rekomendacji, które zostaną opublikowane wraz z materiałami pokongresowymi w pierwszej połowie 2020 r.


Słowa kluczowe

system penitencjarny, więziennictwo, Służba Więzienna, penitencjarystyka, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, kongres penitencjarny, 100-lecie polskiego więziennictwa
Polish penitentiary system in the 100th anniversary of regaining independence


Summary

Since 1996, it has become a tradition to organize penitentiary congresses in Poland, which are an unique space for discussion and reflection on the problems of the penitentiary system by representatives of science and practice. On 6-8 February 2019, was held at COSSW in Popowo, Poland the 6th Polish Penitentiary Congress, which was one of the forms of celebrating the 100th anniversary of Polish prison regime. Over 150 participants from all Poland took part in the deliberations. Among the current guests and speakers were representatives of academic centers from all Poland, the Prison Service, student scientific circles, professional court probation officers and the Polish Penitentiary Society. The 6th Penitentiary Congress ended with the formulation of recommendations, which will be published together with post-congress materials in the first half of 2020.


Keywords

penitentiary system, prison regime, Prison Service, penology, Polish Penitentiary Society, penitentiary congress, 100 years of the Polish prison system