PWP

Strona główna

2019, Volume 104, Issue 3

Problemy stosowania RODO wobec kadry i kandydatów do Służby Więziennej


Erwin Ryter1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki


Autor korenspondencyjny: Erwin Ryter; Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki ; email: pwp@pwp.edu.pl

Erwin Ryter: -Full text

Streszczenie

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie podstaw prawnych oraz zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników Służby Więziennej z perspektywy zmian, jakie w 2018 r. zaszły w dziedzinie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanego powszechnie RODO. W szczególności autor pragnie zaprezentować różnice, jak i ograniczenia w stosowaniu RODO wobec konkretnej grupy kandydatów oraz pracowników Służby Więziennej w stosunku do szczególnych regulacji prawnych odnoszących się do tej grupy osób fizycznych.


Słowa kluczowe

Służba Więzienna, ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO, przetwarzanie danych pracowników, przetwarzanie danych kandydatów do pracy
Problems of applying GDPR towards Prison Service staff and its candidates


Summary

The purpose of this publication is to present the legal basis and rules for the processing of the personal data of job candidates and the employees of the Prison Service from the perspective of the changes that took place in 2018 in the field of personal data protection in connection with the entry into force of the General Data Protection Regulation, which is commonly known as the GDPR. In particular, the author wishes to present the differences as well as restrictions in the application of the GDPR to a specific group of job candidates and employees of the Prison Service in relation to specific legal regulations relating to this group of natural persons.


Keywords

Prison Service, General Data Protection Regulation, GDPR, processing employee data, processing data of job candidates