PWP

Strona główna

2019, Volume 102, Issue 1

Więziennictwo jako element aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej w latach 1944-1956


Jacek Pomiankiewicz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa im. J. Piłsudskiego w Warszawie


Autor korenspondencyjny: Jacek Pomiankiewicz; -, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa im. J. Piłsudskiego w Warszawie; email: jpom@wp.pl

Jacek Pomiankiewicz: -Full text

Streszczenie

Autor prezentuje miejsce, rolę i zadania więziennictwa jako elementu aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej w latach 1944-1956. Omawia proces tworzenia i rozwoju więziennictwa w nowych warunkach politycznych, społecznych i ustrojowych. System więzienny po roku 1944 był zorganizowany i funkcjonował w oparciu o wzorce sowieckie. Więziennictwo działało w strukturach aparatu bezpieczeństwa, a nie jak przed rokiem 1939, w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości. Więzienia w czasach stalinowskich, jako jeden z filarów państwa totalitarnego, były narzędziem walki politycznej (więźniowie polityczni). Spełniało głównie rolę izolacyjno-represyjną, w więzieniach wykonywano liczne wyroki śmierci. Autor pokazuje oblicze ideowe i niski poziom etyczno-moralny kadry więziennej.
 


Słowa kluczowe

aparat bezpieczeństwa, więziennictwo, represje, kadra więzienna
The prison system as a part of security apparatus of Polish People’s Republic in 1944-1956


Summary

Author presents the place, function and assignments of the prison system as a part of security apparatus of Polish People’s Republic in 1944-1956. He discusses the process of forming and development of the prison system in new political and social conditions. The prison system after 1944 was organised and worked on the basis of Soviet model. In that time the prison system worked in the structure of security apparatus, not like before 1939 within the Ministry of Justice. As a pillar of totalitarian state prisons in the Stalinist times was a tool in a political struggle (political prisoners). It played mostly insulating and repressive roles, in prisons were carried out many death sentences. Author presents the ideological sides of prison system and low level of ethics and morality of the prison staff


Keywords

Polish People’s Republic, security apparatus, the prison system, repression, prison staff