PWP

Strona główna

2018, Volume 99, Issue 2

Orzekanie kary grzywny a uwarunkowania jej skuteczności


Inga Grodzicka1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki


Autor korenspondencyjny: Inga Grodzicka; Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; email: ingagrodzicka@yahoo.fr

Inga Grodzicka: -Full text

Streszczenie

Artykuł jest analizą polityki kryminalnej w zakresie stosowania kary grzywny i znaczenia tej kary w strukturze nakładanych sankcji. Przepisy dotyczące tej kwestii zawsze budziły wiele kontrowersji, a wiązało się to z ekonomicznym charakterem grzywny. Nasuwa się pytanie − czy więzienie jest tylko dla ubogich? W niektórych przypadkach odbycie kary pozbawienia wolności za niepłacenie grzywny jest jedyną formą wykonania wyroku. Wykonanie kary zastępczej w postaci pozbawienia wolności za nieopłaconą grzywnę prowadzi do sytuacji, w której zwiększa się populacja więźniów, są oni alienowani, a Skarb Państwa ponosi koszty utrzymania sprawcy w więzieniu. Autorka poddała analizie bieżącą sytuację prawną, wskazała problemy, przyczyny i zagrożenia wynikające z niewykonania kary grzywny w jej pierwotnym kształcie.

 


Słowa kluczowe

sprawiedliwość, prawo karne, grzywna, kara pozbawienia wolności, ograniczenie wolności