PWP

Strona główna

2018, Volume 99, Issue 2

Problemy związane z badaniami na obecność środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego


Marcin Mazur1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, SWPS Uniwersytet Humsnistyczno-Społeczny


Autor korenspondencyjny: Marcin Mazur; -, SWPS Uniwersytet Humsnistyczno-Społeczny; email: marcinmazur@onet.eu

Marcin Mazur: -Full text

Streszczenie

W niniejszym artykule autor porusza zagadnienie badań na obecność środków odurzających lub substancji psychotropowych wobec skazanych. Regulacje prawne, które zostały zmienione z dniem 3 stycznia 2017 r. powinny wykluczyć sytuacje sporne co do faktu zażywania wskazanych środków niedozwolonych. Problem wynika często − jak wskazano w artykule – niestety z niewłaściwego stosowania przepisów przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Pociąganie do odpowiedzialności dyscyplinarnej skazanych powinno być poprzedzone precyzyjnym ustaleniem, czy dana osoba zażyła substancje niedozwolone, bowiem odwrócenie pewnych konsekwencji prawnych ukarania często nie jest do końca możliwe. Nadto pewne regulacje wymagają zmian opisanych w artykule, w celu zapewnienia praworządnego wykonywania kary/tymczasowego aresztowania.


Słowa kluczowe

badanie testowe, środki odurzające, substancje psychotropowe, narkotyki, dopalacze, badania laboratoryjne