PWP

Strona główna

2018, Volume 99, Issue 2

Zmiany w dozorze elektronicznym wprowadzone w 2018 roku


Kamila Mrozek1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Uniwersytet Wrocławski


Autor korenspondencyjny: Kamila Mrozek; Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Uniwersytet Wrocławski; email: kamila.mrozek2@uwr.edu.pl

Kamila Mrozek: -Full text

Streszczenie

Opracowanie zawiera opis oraz analizę zmian w dozorze elektronicznym wprowadzonych ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej. Tytułowa nowelizacja osadzona jest w dwóch obszarach tematycznych. Pierwszy z nich koncentruje się wokół wzmocnienia roli Służby Więziennej w procesie wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego poprzez wyposażenie jej w dodatkowe kompetencje znacznie wychodzące ponad zadania dotychczas zdefiniowane w kodeksie karnym wykonawczym. Drugi dotyczy poprawy funkcjonalności urządzeń związanych z dozorem mobilnym. W tej części pracy omówiono zasady działania rejestratora przenośnego oraz funkcje, jakie pełni on w przypadku orzeczenia poszczególnych środków karnych czy środka zabezpieczającego w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu.


Słowa kluczowe

dozór elektroniczny, , osoba chroniona, skazany, środek karny, Służba Więzienna