PWP

Strona główna

2015, Volume 87, Issue 2

Pisemne powiadomienie więźnia o zarzutach jako element postępowania dyscyplinarnego na przykładzie orzecznictwa USA


Krzysztof Dąbkiewicz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu, orzeka w Wydziale Karnym, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk


Autor korenspondencyjny: Krzysztof Dąbkiewicz; -, sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu, orzeka w Wydziale Karnym, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; email: pwp@pwp.edu.pl

Krzysztof Dąbkiewicz: -Full text

Streszczenie

Pisemna informacja o zarzucie dyscyplinarnym stanowi jeden z zasadniczych elementów tworzących standard rzetelności postępowania wobec więźniów. W artykule najpierw omówiono zakres regulowania przedmiotowej instytucji w Europejskich Regułach Więziennych oraz Regułach Minimum Postępowania z Więźniami Organizacji Narodów Zjednoczonych, a następnie szerzej przedstawiono sposób jej ujmowania w orzecznictwie sądów amerykańskich. Zwrócenie uwagi na ten element postępowania dyscyplinarnego wydaje się zasadny, ponieważ instytucja ta nie występuje na gruncie Kodeksu karnego wykonawczego.


Słowa kluczowe

pisemna informacja o zarzucie, postępowanie dyscyplinarne, zakres regulacji w ERW oraz Regułach Minimum Postępowania z Więźniami, orzecznictwo sądów amerykańskich