PWP

Strona główna

2015, Volume 87, Issue 2

Wykonywanie tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności wobec cudzoziemców w Polsce


Aldona Nawój-Śleszyński1, Stefan Lelental1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Łódzki


Autor korenspondencyjny: Aldona Nawój-Śleszyński; -, Uniwersytet Łódzki; email: pwp@pwp.edu.pl

Aldona Nawój-Śleszyński: -

Stefan Lelental: -Full text

Streszczenie

Środek zabezpieczający w postaci tymczasowego aresztowania i kara pozbawienia wolności są wykonywane każdego roku wobec kilkuset cudzoziemców pochodzących z ponad 50 państw (szczegółowe dane na ten temat przedstawiono w referacie). Źródłem tych danych jest oficjalna statystyka Centralnego Zarządu Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości. Opracowanie własne i komentarz ustalonego na podstawie

wymienionego źródła stanu faktycznego stanowi najbardziej miarodajny punkt odniesienia dla wymiernej oceny problemu będącego przedmiotem artykułu oraz oceny obowiązującego stanu prawnego. W artykule uwzględniono ratyfikowaną przez Polskę Konwencję o przekazywaniu osób skazanych, sporządzoną w Strasburgu 21 marca 1983 r. (Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 279 ze zm.) oraz Rekomendacje Rec (2006) 2 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich Rady Europy Europejskie Reguły Więzienne przyjęte 11 stycznia 2006 r. na 952 posiedzeniu delegatów.

 


Słowa kluczowe

cudzoziemiec, tymczasowo aresztowany, skazany, osoba pozbawiona wolności, więzienie